Stipendia přiznává příslušný rozhodovací orgán (děkan/ředitel/rektor) v souladu s pravidly stanovenými ve Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě.

Podkladem pro přiznání mimořádného stipendia může být stipendijní program rektora, děkana nebo ředitele, studenti mohou žádat také formou stipendijního projektu.

Rozhodnutí o přiznání stipendia se doručuje v souladu s čl. 25 Statutu univerzity.

Stipendia se vyplácejí zpravidla bezhotovostně na bankovní účet studenta uvedený ve studijním informačním systému - po nabytí právní moci rozhodnutí.

Za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení; jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

Ubytovací stipendium přiznané zahraničním studentům je možné vyplácet též v hotovosti pokladnou univerzity nebo její součásti. Nebude-li stipendium vyplaceno v souladu s čl. 11 odst. 5 nejpozději jeden týden před odjezdem z důvodů překážek na straně studenta, je student povinen nejpozději do data odjezdu doplnit ve studijním informačním systému údaje k bankovnímu spojení pro bezhotovostní platbu na účet banky se sídlem v České republice, na který má být stipendium poukázáno, jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

Kontakty

REKTORÁTNÍ ODDĚLENÍ PRO STUDIJNÍ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
MATEMATICKÝ ÚSTAV V OPAVĚ
FYZIKÁLNÍ ÚSTAV V OPAVĚ
FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ