V případě, že nejste přijati ke studiu Vámi zvoleného studijního programu (oboru) na Slezské univerzitě v Opavě nebo některé z jejích součástí, máte právo se odvolat proti rozhodnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Při podávání odvolání lze  využít formulář Odvolání proti rozhodnutí s odkazem na § 50 odst. 6 zákona

Odvolání proti rozhodnutí se podává v jednom vyhotovení, musí být řádně vyplněné, v náležitostech úplné a podané včas.

Odvolání se podává orgánu, který rozhodnutí vydal:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.
děkanka Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava

Fakulta veřejných politik v Opavě

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
děkan Fakulty veřejných politik v Opavě
Bezručovo nám. 885/14
746 01 Opava

Obchodně podnikatelská fakultá v Karviné

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná

Slezska univerzita v Opavě spolu s Matematickým ústavem v Opavě

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
ředitel Matematického ústavu v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

Slezska univerzita v Opavě spolu s Fyzikálním ústavem v Opavě

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě
Bezručovo náměstí 1150/13
746 01 Opava


Odvolacím orgánem je rektor, respektive pověřený prorektor:

+420 596 398 348
+420 553 684 131
+420 553 684 623
Rozhodnutí rektora je konečné, podání další žádosti o přezkum je bezpředmětné.