Podmínky zveřejňuje příslušná fakulta nebo vysokoškolský ústav v souladu se zákonem o vysokých školách ve veřejné části svých internetových stránek.

Najdete zde zejména:

 • internetovou adresu e-přihlášky a její náležitosti,
 • lhůtu pro podání přihlášek,
 • další podmínky pro přijetí ke studiu v daném studijním programu (možnosti):
  • určité znalosti, schopnosti nebo nadání,
  • případnou podmínku příbuznosti studijních programů, nebo počty kreditů získaných během studia ve vybraných typech předmětů, pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program,
  • určitý prospěch ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy,
  • zdravotní způsobilost uchazeče (vyžaduje-li to povaha studijního programu),
 • případné odlišné podmínky pro přijetí ke studiu uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část na ve vyšší odborné škole nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České republice nebo v zahraničí,
 • způsob ověřování splnění dalších nebo odlišných podmínek,
 • případné upuštění od přijímací zkoušky,
 • formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení (je-li součástí přijímacího řízení přijímací zkouška),
 • požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu (je-li podmínkou pro přijetí ke studiu),
 • nejvyšší počet studentů přijímaných v příslušném studijním programu/studijním oboru,
 • podmínky pro prominutí přijímací zkoušky,
 • termín přijímacích zkoušek.

Cizinci, kteří jsou přijímáni ke studiu studijních programů v českém jazyce za stejných podmínek jako občané České republiky, musí prokázat znalost českého jazyka. Tuto znalost prokazují jedním z dále uvedených způsobů:

 1. úspěšným vykonáním zkoušky z českého jazyka na příslušném pracovišti veřejné vysoké školy, která uskutečňuje akreditovaný studijní program zaměřený na výuku českého jazyka nebo akreditovaný program celoživotního vzdělávání zaměřený na výuku českého jazyka;
 2. dokladem o úspěšném absolvování kurzu českého jazyka pro cizince zaměřeného na přípravu ke studiu na vysoké škole;
 3. dokladem o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci.

Prokázání jazykových znalostí se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a rovněž u cizinců, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou (v oblasti umění také vyššího odborného vzdělání na konzervatořích)  v České republice.

Cizinci jsou dále povinni u zápisu doložit vízum k pobytu, povolení k pobytu nebo povolení k dlouhodobému pobytu (příp. jiný obdobný doklad), pokud jde o cizince, který není občanem EU.

Specifikace podmínek přijímacího řízení se může lišit dle jednotlivých fakult - sledujte na níže uvedených odkazech.