Na celouniverzitní úrovni o agendu studia pečuje rektorátní útvar Oddělení pro studijní a sociální záležitosti spadající do oblasti působnosti prorektorky pro studijní a sociální záležitosti. Součástí je i Centrum celoživotního vzdělávání.

Hlavní náplní činnosti je zpracování agendy odvolacího řízení přijímacích zkoušek a v záležitostech studia, příprava podkladů pro výplatu stipendií ze Stipendijního fondu univerzity, realizace univerzitních programů celoživotního vzdělávání (včetně Univerzity třetího věku).

Na oddělení se vyřizují žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a jeho prostřednictvím probíhá korespondence s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Z úrovně tohoto oddělení je rovněž metodicky řízena a koordinována činnost příslušných studijních oddělení a pracovišť celoživotního vzdělávání součástí univerzity (včetně Univerzity třetího věku), případně dalších organizačních útvarů, které se věnují problematice studia, řeší sociální záležitosti studentů, eventuálně se zabývají přípravou akreditovaných studijních programů.

Na pracovišti se zpracovávají koncepční, statistické a analytické materiály celouniverzitního charakteru ve studijní oblasti a oblasti celoživotního vzdělávání, připravují se podklady pro tvorbu vnitřních norem a předpisů souvisejících se studijní agendou.

Do působnosti tohoto pracoviště nespadá řešení organizace studia a přijímacího řízení - toto je v pravomoci příslušné fakulty nebo ústavu, příslušné informace Vám podají na Vašem studijním oddělení - viz kontakty níže uvedené. V elektronické komunikaci jste povinni používat e-mailové účty přidělené v rámci studijního informačního systému.