Na celouniverzitní úrovni o agendu studia pečuje rektorátní útvar Oddělení pro studijní a sociální záležitosti spadající do oblasti působnosti prorektorky pro studijní a sociální záležitosti. Hlavní náplní  jeho činnosti je zpracování agendy odvolacího řízení přijímacích zkoušek a v záležitostech studia, příprava podkladů pro výplatu stipendií ze Stipendijního fondu univerzity, Na oddělení se vyřizují žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a jeho prostřednictvím probíhá korespondence s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Z úrovně tohoto oddělení je rovněž metodicky řízena a koordinována činnost příslušných studijních oddělení případně dalších organizačních útvarů, které se věnují problematice studia, řeší sociální záležitosti studentů, eventuálně se zabývají přípravou akreditovaných studijních programů.

Na pracovišti se zpracovávají koncepční, statistické a analytické materiály celouniverzitního charakteru ve studijní oblasti, připravují se podklady pro tvorbu vnitřních norem a předpisů souvisejících se studijní agendou.

Do působnosti tohoto pracoviště nespadá řešení organizace studia a přijímacího řízení - toto je v pravomoci příslušné fakulty nebo ústavu, příslušné informace Vám podají na Vašem studijním oddělení - viz kontakty níže uvedené. V elektronické komunikaci jste povinni používat e-mailové účty přidělené v rámci studijního informačního systému.

Do oblasti působnosti prorektorky pro studijní a sociální záležitosti spadá rovněž Centrum celoživotního vzdělávání. Je to univerzitní pracoviště, které realizuje univerzitní programy celoživotního vzdělávání (včetně Univerzity třetího věku) a metodicky řídí příslušná pracoviště na součástech. Podobně jako na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti  se zde dále zpracovávají koncepční, statistické a analytické materiály celouniverzitního charakteru v oblasti celoživotního vzdělávání a připravují se související podklady pro tvorbu vnitřních norem a předpisů.