Ukončil jsem maturitou studium na střední škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči pojišťovně?

Pokud po složení maturitní zkoušky v řádném termínu nebudete pokračovat ve studiu, platí za vás stát pojistné jako za nezaopatřené dítě do konce školního roku a v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin. Důležité ovšem je, že v době prázdnin nevykonáváte po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pokud budete pokračovat bez přerušení v dalším studiu, jste nezaopatřeným dítětem po dobu od skončení studia na střední škole do dne, kdy se stanete studentem vysoké školy (a pak dále jako student VŠ, max. ale do věku 26 let). Nástup ke studiu musíte své zdravotní pojišťovně oznámit a doložit (do 8 dnů).

Náš tip: ověřte si na pobočce nebo na infolince 952 222 222, zda váš nástup ke studiu (a ukončení studia) neoznámila už vaše škola. Některé školy tyto skutečnosti pojišťovně oznamují, není to však jejich povinnost, ale povinnost samotného pojištěnce.

Pokud po ukončení školy nenastoupíte ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačnete podnikat, nepřihlásíte se mezi uchazeče o zaměstnání, patříte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. To musíte oznámit své zdravotní pojišťovně a začít si platit sám pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).


Jsem student, ale dosáhl jsem věkové hranice 26 let. Jak je to s hrazením zdravotního pojištění?

Stát platí pojistné na zdravotní pojištění za nezaopatřené děti, což jsou mj. studenti ve věku do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání. Po dovršení věku 26 let student již není posuzován jako nezaopatřené dítě a stát za něho přestává zdravotní pojištění platit. Pravidlem však je, že za každého musí vždy být hrazeno pojistné na zdravotní pojištění.

Pokud byste byl souběžně se studiem po 26. roce věku zaměstnán, platíte pojistné jako každý jiný zaměstnanec, už včetně povinnosti případného doplatku do minima.

Kdybyste provozoval samostatnou výdělečnou činnost, musíte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) začít platit měsíční zálohy na pojistné alespoň v minimální výši.

Pokud ve věku nad 26 let nejste ani zaměstnanec ani OSVČ, musíte si pojistné platit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Do této kategorie byste v informačním systému pojišťovny spadl automaticky, takže by vám začalo naskakovat dlužné pojistné a penále. Nezapomeňte se tedy na pojišťovně přihlásit. Na formuláři Přihláška a evidenční list pojištěnce budete muset vyplnit potřebné údaje.

Stát může platit za studenta VŠ pojistné po dosažení 26 let pouze z jiných důvodů, než z titulu nezaopatřenosti (například jako za příjemce rodičovského příspěvku).

Od 1. 1. 2018 se okruh osob, za něž platí pojistné stát, rozšířil o tzv. doktorandy. Nově stát platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmí ovšem zároveň být OSVČ nebo zaměstnanci.


Platí za mne stát zdravotní pojištění, pokud přeruším studium?

V době přerušení studia na středních a vysokých školách se nejedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání, což je podmínkou pro statut "nezaopatřeného dítěte" (podle zákona o státní sociální podpoře), a tudíž za vás není státem hrazeno zdravotní pojištění.

Výjimkou je případ, kdy k přerušení studia dojde z důvodu nemoci nebo pro úraz a student (ev. jeho zákonný zástupce) předloží příslušnému pracovišti VZP potvrzení ošetřujícího lékaře, že v průběhu této nemoci nebo léčení úrazu nemůže studovat. Dalším potvrzením ošetřujícího lékaře je pak nutno doložit, do kdy nemoc nebo léčení úrazu znemožňovaly studium, a pouze do tohoto data je student považován za nezaopatřené dítě.

Připomínáme, že pojištěnec musí zdravotní pojišťovně oznámit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.


Ukončil jsem studium na vysoké škole – jsou s tím spojeny nějaké povinnosti vůči zdravotní pojišťovně?

Po ukončení vysoké školy se za soustavnou přípravu na budoucí povolání (kdy za vás platí pojistné stát) považuje ještě kalendářní měsíc, v němž jste řádně ukončil studium na vysoké škole, bez ohledu na skutečnost, jste-li v té době výdělečně činný, a také kalendářní měsíc po něm následující, pokud nevykonáváte po celý tento měsíc výdělečnou činnost ani nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo na podporu při rekvalifikaci. Podstatné přitom je, v kterém měsíci byla složena poslední závěrečná zkouška, není důležité datum promoce.

Nezaopatřeným dítětem jste i po dobu od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se bezprostředně stane studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však po dobu tří kalendářních měsíců. Může se jednat například o období mezi bakalářským a magisterským studijním programem.

Ve vztahu k pojišťovně nezapomeňte plnit svoji oznamovací povinnost, např. vždy oznámit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za vás pojistné, oznámit zahájení a ukončení své samostatné výdělečné činnosti atd.

Když po škole nenastoupíte do zaměstnání, nezačnete podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, ani se přihlásíte se na úřadu práce, musíte si hradit pojistné sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).


Do kdy platí stát pojistné za studenta, který se rozhodl studium nedokončit?

Při ukončení studia střední školy v průběhu školního roku jste nezaopatřeným dítětem (a pojistné za vás tedy platí stát) pouze do dne ukončení studia.

Pokud dokončíte celý ročník střední školy a dál ve studiu už vůbec nepokračujete (tedy studujete do 30. 6.), jste považován za nezaopatřené dítě až do 31. 8. daného kalendářního roku, pokud po celé prázdninové kalendářní měsíce nebudete osobou výdělečně činnou nebo nemáte po uvedenou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Kdybyste pak bezprostředně pokračoval ve studiu na jiné škole, tuto podmínku o prázdninách splnit nemusíte (můžete být výdělečně činný).

Na vysoké škole je student nezaopatřeným dítětem do dne, kdy bylo škole/fakultě doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia.

Připomínáme, že pojištěnec musí zdravotní pojišťovně oznámit všechny skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné – zde tedy oznámit ukončení studia. Pokud pak nebudete zaměstnán, nebudete podnikat a ani za vás nebude platit pojistné, stát, musíte si ho začít platit jako OBZP.

 

Zdroj: www.vzp.cz