Přijímací řízení

Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

Žádost o zohlednění specifických potřeb uchazeče o studium při registraci a zápisu do studia

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Vzor plné moci k zápisu do studia

Žádost o uznání SŠ vzdělání uchazečů, kteří disponují dočasnou ochranou (Ukrajina)

Studium

Odvolání proti rozhodnutí vydaném ve studijních záležitostech

Žádost o individuální studijní plán s ohledem na specifické potřeby

Modifikace průběžného plnění požadavků k absolvování předmětu v rámci individuálního studijního plánu

Oznámení o uznané době rodičovství

Písemné prohlášení o zanechání studia na Slezské univerzitě v Opavě

Metodické materiály ke studiu

Manuál pro studenty

Pomůcka pro studenty - jak komunikovat se studenty se specifickými potřebami (Poradenské centrum)

Jak se vyhnout plagiátorství

Prezentace z worshopů pro studenty (literární rešerše, dotazníková šetření, citace)

Poplatky

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

Žádost o vrácení poplatku uhrazeného chybně nebo duplicitně

Stipendia

Žádost o přiznání stipendia v rámci stipendijního projektu

Žádost o stipendium v rámci stipendijního programu rektora na podporu společensky odpovědných aktivit

Žádost o přiznání stipendia na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Metodický pokyn rektora k podávání žádostí o sociální stipendium v akademickém roce 2021/2022

Metodický pokyn rektora pro podávání žádostí o ubytovací stipendium v období září 2021-prosinec 2022

Obecně platné dokumenty

Vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí

Prohlášení uchazeče o studium/studenta se specifickými potřebami k uchování osobních údajů v Poradenském centru

Záznam o ústním podání (stížnosti, oznámení podnětu)

Žádost o vystavení duplikátu nebo druhopisu (diplomu, dodatku k diplomu, osvědčení)

Žádost o vystavení nového dokladu (diplomu, dodatku k diplomu, osvědčení) při změně genderové identity nebo uvedení chybných údajů