Přijímací řízení

Žádost o individuální modifikaci podmínek u přijímací zkoušky s ohledem na specifické potřeby uchazeče

Žádost o zohlednění specifických potřeb uchazeče o studium při registraci a zápisu do studia

Metodický pokyn rektora k realizaci distančního zápisu do studia uchazečů přijatých ke studiu v akreditovaných studijních programech na Slezské univerzitě v Opavě od akademického roku 2024/2025

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Vzor plné moci k zápisu do studia

Žádost o uznání SŠ vzdělání uchazečů, kteří disponují dočasnou ochranou (Ukrajina)

Studium

Odvolání proti rozhodnutí vydaném ve studijních záležitostech

Žádost o individuální studijní plán s ohledem na specifické potřeby

Modifikace průběžného plnění požadavků k absolvování předmětu v rámci individuálního studijního plánu

Oznámení o uznané době rodičovství

Písemné prohlášení o zanechání studia na Slezské univerzitě v Opavě

Základní informace o Poradenském centru - brožura


Metodické materiály ke studiu

Manuál pro studenty - výklad Studijního a zkušebního řádu pro bakalářské a magisterské studium

Průvodce studiem na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné pro bakalářské a navazující magisterské studium

Pomůcka pro studenty - jak komunikovat se studenty se specifickými potřebami (Poradenské centrum)

Jak se vyhnout plagiátorství

Prezentace z workshopů pro studenty (literární rešerše, dotazníková šetření, citace)


Poplatky

Odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za studium

Žádost o vrácení poplatku uhrazeného chybně nebo duplicitně


Stipendia

Žádost o přiznání stipendia v rámci stipendijního projektu

Žádost o stipendium v rámci stipendijního programu rektora na podporu společensky odpovědných aktivit

Žádost o přiznání stipendia na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Metodický pokyn rektora k podávání žádostí o sociální stipendium 

Metodický pokyn rektora pro podávání žádostí o ubytovací stipendium

Obecně platné dokumenty

Vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí

Prohlášení uchazeče o studium/studenta se specifickými potřebami k uchování osobních údajů v Poradenském centru

Záznam o ústním podání (stížnosti, oznámení podnětu)

Žádost o vystavení duplikátu nebo druhopisu (diplomu, dodatku k diplomu, osvědčení)

Žádost o vystavení nového dokladu (diplomu, dodatku k diplomu, osvědčení) při změně genderové identity nebo uvedení chybných údajů