Slezská univerzita v Opavě (dále jen „SU“) patří mezi veřejné vysoké školy univerzitního typu. Oficiálně vznikla 28. září 1991 na základě zákona č. 314/1991 Sb., o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity. SU vykonává svou činnost zejména podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Hlavní principy a zásady, podle nichž provozuje svou činnost, jsou uvedeny v § 1 zmíněného zákona o vysokých školách.

V současné chvíli SU sestává ze tří fakult a dvou vysokoškolských ústavů. Dalšími univerzitními (celoškolskými) pracovišti jsou Univerzitní knihovna SU a Centrum informačních technologií. A rovněž i účelové zařízení, kterým je Komorní pěvecký sbor - viz orgány univerzity a organizační struktura.

SU nabízí širokou škálu bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, které se zpravidla váží na vědecko-výzkumnou činnost. Některé studijní programy má SU akreditované rovněž v cizím jazyce – anglický jazyk.

SU rovněž realizuje řadu kurzů celoživotního vzdělávání, a to téměř ve všech skupinách akreditovaných studijních programů.

Mezi významnou aktivitu SU patří podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. Z tohoto důvodu funguje na SU Poradenské centrum, které působí jak v Opavě, tak v Karviné.

Významnou roli v oblasti internacionalizace hraje realizace mobilit studentů a zaměstnanců, a to zejména prostřednictvím programu Erasmus+. SU spolupracuje se zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi.