Slezská univerzita v Opavě je podle § 77b zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na SU vychází v souladu s posláním univerzity podle § 1 zákona a s ohledem na roli, kterou univerzita plní v rámci regionu, České republiky i v mezinárodním prostředí, z koncepce rozvoje univerzity a její vize a mise, jež jsou formulovány ve strategickém záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity. V návaznosti na organizační strukturu univerzity tento systém vymezuje příslušné působnosti, pravomoci a povinnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců univerzity i jejích součástí, standardy a postupy pro zajišťování a hodnocení kvality a zásady pro přijímání nápravných a preventivních opatření.

Dosažené kvalitativní výstupy univerzity v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti a opatření přijatá k odstranění případných zjištěných nedostatků jsou zveřejňovány ve zprávách o vnitřním hodnocení (zpravidla jednou za 5 let) a v každoročních dodatcích k této zprávě. První zpráva o vnitřním hodnocení byla vypracována za rok 2017.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality SU v Opavě je podrobně vymezen ve vnitřním předpise II. Úplné znění Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, který navíc vymezuje i postupy a zásady vnitřního systému akreditací univerzity a činnost Rady pro vnitřní hodnocení univerzity, která v souladu se Statutem univerzity je orgánem, do jehož působnosti oba zmíněné systémy náleží.

Posláním systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je podpora rozvoje univerzity v souladu se standardy a kritérii používanými ve vysokoškolském prostředí v České republice i v zahraničí, zejména s principy formulovanými ve Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, přijímané Evropskou asociací univerzit (EUA).

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Východiskem pro zajišťování kvality je strategický záměr univerzity, který stanovuje strategické priority rozvoje a strategické cíle univerzity zejména v oblasti vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Strategický záměr vychází z vymezení role univerzity v soustavě českých vysokých škol, z koncepce jejího rozvoje a z analýzy silných a slabých stránek univerzity a příležitostí a rizik ve vnějším prostředí pro následující období. Při sestavování strategického záměru a každoročních plánů jeho realizace se využívají zejména informace z výročních zpráv o činnosti a výročních zpráv o hospodaření univerzity a jejích součástí, ze strategického záměru nadřízených orgánů (MŠMT), ze zpráv o vnitřním hodnocení a z dalších materiálů. Na přípravě strategického záměru a plánů jeho realizace se podílejí součásti univerzity a jejich prostřednictvím jednotlivé katedry, ústavy a instituty fakult a další pracoviště.

V oblasti vzdělávací činnosti vychází systém zajišťování kvality z minimálních požadavků na kvalitu vzdělávací činnosti, které kromě požadavků zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnují především vnitrouniverzitní standardy studijních programů a vnitřní systém akreditací univerzity (viz další kapitola), oblast přijímacího řízení a studia, které jsou vymezeny v řádu přijímacího řízení SU, ve studijním a zkušebním řádu a v řádu rigorózního řízení, a blízce související oblast habilitačního a profesorského řízení v oborech vědecké a tvůrčí umělecké činnosti, pěstovaných na univerzitě. Nedílnou součást systému tvoří nástroje získávání zpětné vazby od studentů, absolventů, akademických pracovníků, zaměstnavatelů, poskytovatelů praxe, věcně příslušných profesních komor, oborových sdružení nebo organizací zaměstnavatelů, odborníků z praxe, orgánů veřejné správy a dalších relevantních aktérů v regionu i mimo něj. Všechny uvedené složky jsou následně využívány při hodnocení jednotlivých studijních programů, které se u každého programu provádí aspoň jednou za dobu jeho akreditace.

V oblasti tvůrčí činnosti vychází systém zajišťování kvality univerzity především z průběžného sledování a vyhodnocování výsledků vědecké a umělecké činnosti jednotlivých součástí univerzity, ústavů, kateder a výzkumných a uměleckých center. Nejméně jednou za 5 let se provádí u každého pracoviště vnitřní hodnocení jeho tvůrčí činnosti, opírající se zpravidla o údaje ve výročních zprávách pracoviště, vlastní hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti pracoviště, přehled výsledků za hodnocené období a odborné posouzení nezávislými, mezinárodně, v důvodných případech národně, uznávanými odborníky. Přesný postup vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti stanoví vnitřní norma vedoucího příslušné součásti, schvalovaná po vyjádření Rady pro vnitřní hodnocení SU vědeckou radou dané součásti.

Hodnocení souvisejících činností zahrnuje především infrastrukturu a další materiální zabezpečení pro vzdělávací a tvůrčí činnost, informační systém univerzity, informační a poradenské služby, služby knihoven, nakladatelskou a ediční činnost a služby kolejí a menz.

Ve všech oblastech se zajišťování a vnitřní hodnocení kvality opírá o sledování vhodných ukazatelů kvality těchto činností, k nimž patří míra úspěšnosti v přijímacím řízení, nezaměstnanost absolventů, uskutečňování zahraničních mobilit studentů a akademických pracovníků, počty studijních předmětů a studijních programů nabízené v cizích jazycích a další ukazatele mezinárodního charakteru vzdělávací a tvůrčí činnosti, národní a regionální spolupráce ve vzdělávací činnosti, rozsah a kvalita tvůrčí činnosti, infrastruktura pro výuku a úroveň poradenských a dalších služeb pro studenty, kvalifikační struktura akademických pracovníků a řada relevantních výkonových a hospodářských ukazatelů.

Nedílnou součástí systému je i péče o etický aspekt všech činností univerzity. Byl přijat nový Etický kodex univerzity a zřízena Etická komise SU, která posuzuje možná porušení etického kodexu.

K zajištění ochrany práv zaměstnanců a studentů se zřizuje jako nezávislý orgán univerzitní ochránce práv – ombudsman, jehož hlavním posláním je poskytovat pomoc zaměstnancům a studentům univerzity při řešení problémů, souvisejících s prací nebo studiem na univerzitě tak, aby bylo zajištěno rovné a spravedlivé zacházení na univerzitě.

Vnitřní systém akreditací univerzity

Stěžejní úlohu při dohledu nad kvalitou uskutečňování studijního programu, vyhodnocování studijního programu a jeho rozvoji má garant studijního programu. Garant koordinuje přípravu žádosti o akreditaci studijního programu, odpovídá za jeho řádnou realizaci v souladu s akreditačními materiály, sleduje jeho soulad s vnitrouniverzitními standardy studijních programů, úroveň závěrečných a rigorózních prací, vyjadřuje se ke složení komisí ke státním závěrečným zkouškám a vypracovává podklady pro hodnocení studijního programu. Garanta jmenuje vedoucí součásti po souhlasném vyjádření vědecké rady součásti a rady pro vnitřní hodnocení univerzity.

Všechny studijní programy univerzity musí splňovat vnitrouniverzitní standardy studijních programů – soubor požadavků, společný pro studijní programy akreditované Národním akreditačním úřadem i pro studijní programy uskutečňované v rámci případné udělené institucionální akreditace.

Vnitřní systém akreditací univerzity dále vymezuje zásady a postupy pro vytváření studijních programů, pro jejich rozšiřování o nové studijní plány a jiné změny ve studijních programech, pro prodloužení jejich akreditace či pro ukončení jejich realizace, a to opět jak pro programy akreditované NAÚ, tak pro studijní programy uskutečňované v rámci případné udělené institucionální akreditace. Roli vnitrouniverzitní „akreditační komise“ přitom hraje Rada pro vnitřní hodnocení, která jednak finálně schvaluje předložení žádostí o akreditaci studijních programů na Národní akreditační úřad (po jejich projednání a schválení v příslušných akademických senátech a vědeckých radách), jednak uděluje, omezuje a odebírá souhlas s uskutečňováním studijních programů v rámci institucionální akreditace. Krom toho vykonává rovněž kontrolní činnost v oblasti uskutečňování veškerých studijních programů.

Součástí vnitřního systému akreditací jsou i pravidla pro žádosti o akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, zásady vedení kvalifikačních a rigorózních prací, pravidla pro uznávání zahraničního vzdělání při přijímacím řízení a postup předkládání žádosti o institucionální akreditaci.

Organizační a personální zajištění

Garantem systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality i vnitřního systému akreditací univerzity je Rada pro vnitřní hodnocení SU, tvořená 18 členy – uznávanými vědeckými, odbornými a uměleckými pracovníky a zástupcem studentů. Rada pro vnitřní hodnocení spravuje oblast akreditací, provádí dohled nad uskutečňováním studijních programů na univerzitě a přijímá případná preventivní a nápravná opatření, připravuje a aplikuje pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a v neposlední řadě dbá i na rozvoj a zdokonalování samotného systému. Její činnost se řídí krom zákona a statutu univerzity Jednacím řádem Rady pro vnitřní hodnocení a dalšími vnitřními předpisy, které upravují mj. i úlohy dalších orgánů univerzity, zejména její Vědecké rady, Akademického senátu a obdobných orgánů součástí univerzity v obou systémech.

Koordinátorem činností v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na úrovni kolegia rektora je prorektor pro vědu a zahraniční styky. Koordinací činností souvisejících se zajišťováním a vnitřním hodnocením kvality na úrovni součástí univerzity pověřuje vedoucí součásti nejčastěji jednoho z proděkanů nebo zástupců ředitele. Koordinátory jednotlivých součástí jsou:

FPF  RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., proděkan pro strategie a rozvoj
OPF  doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D., proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
FVP  Ing. Josef Vícha, tajemník fakulty
MÚ  doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D., zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky

doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D., zástupce ředitele pro vědu, výzkum a zahraniční styky

Bližší organizační, administrativní a pracovně-právní náležitosti týkající se pravomocí a odpovědností za kvalitu vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností, jakož i k činnostem a jednáním, která se týkají tvorby a uskutečňování studijních programů, jsou řešeny v navazujících vnitřních normách, především Organizačním řádu univerzity a organizačních řádech jednotlivých součástí.

Dosažené výstupy v oblasti zajišťování a hodnocení kvality jsou krom již zmíněné zprávy o vnitřním hodnocení a jejích odatků též rámcově popsány v každoročních výročních zprávách o činnosti univerzity a navazují na pravidelná hodnocení činnosti univerzity, prováděná podle předchozí legislativní úpravy.

Důležité předpisy, dokumenty a odkazy

Právní předpisy

Zákon o vysokých školách

Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Vnitřní předpisy SU

Statut

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení

Řád přijímacího řízení

Studijní a zkušební řád

Řád rigorózního řízení

Řád celoživotního vzdělávání

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Vnitřní normy SU, Etický kodex

Vnitrouniverzitní standardy studijních programů

Etický kodex SU

Jednací řád Etické komise

Organizační řád Slezské univerzity v Opavě č. 1/2020

Metodický pokyn rektora k předkládání žádostí o akreditace a k povinnosti informovat o změnách při jejich uskutečňování na Slezské univerzitě v Opavě

Směrnice rektora o zásadách dokumentace a zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací činnosti v programech celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn rektora ke způsobu podpory uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami a k hodnocení kvality služeb poskytovaných Poradenským centrem Slezské univerzity v Opavě

Rozhodnutí rektora – Pověření vedením agendy Rady pro vnitřní hodnocení, agendy Etické komise a agendy posuzování souladu žádostí o akreditace s vnitrouniverzitními standardy studijních programů

Dokumenty a zprávy

Zpráva o vnitřním hodnocení SU

Dlouhodobé záměry SU 2006 – 2010, 2011 – 2015, 2016 – 2020, aktualizace dlouhodobého záměru SU resp. plány realizace strategického záměru SU 1999 – 2016, výroční zprávy o činnosti SU 1999 – 2016, výroční zprávy o hospodaření SU 1999 – 2016, Hodnocení činnosti SU 2002 – 2016

Výsledky anket a šetření Poradenského a kariérního centra

Vybrané odkazy

Národní akreditační úřad

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA