Pravidla k soutěži o sluchátka MARSHALL MAJOR III BLUETOOTH® během festivalu Beats for Love 2019
na facebooku Slezské univerzity v Opavě

Pořadatel: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Předměstí (Opava), 74601 Opava, IČ 47813059

Organizátor: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Předměstí (Opava), 74601 Opava, IČ 47813059

Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá na facebookových stránkách www.facebook.com/slu.cz, a to v době od 3. do 15. 7. 2019 10.00 hod. Přesná doba trvání soutěže je také vždy vymezena v jejím vyhlášení na facebooku Slezské univerzity v Opavě.

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem této soutěže může být kterýkoliv návštěvník festivalu Beats for Love 2019, který si ve stánku Slezské univerzity v Opavě nechá zhotovit svou fotografii s umístěním do ozdobného tematického rámečku festivalu dle vzoru:


Slezská univerzita v Opavě ve svém stánku viditelně deklaruje úmysl umístit vyfotografované fotografie návštěvníků na svůj facebookový účet. Návštěvník svou dobrovolnou účastí k vyfotografování s umístěním své fotografie na facebooku Slezské univerzity v Opavě souhlasí, pokud dle zveřejněných instrukcí na stánku nevyjádří s tímto umístěním nesouhlas.

Průběh a princip soutěže: Každý návštěvník festivalu Beats for Love, který se na stánku Slezské univerzity v Opavě nechá vyfotografovat ve fotokoutku a který nevyjádři nesouhlas s umístěním své pořízené fotografie na Facebook Slezské univerzity v Opavě, se může zapojit do soutěže o troje sluchátka Marshall Major III Bluetooth. Učiní tak označením své osoby na fotografii přímo v příslušném albu na facebookovém účtu Pořadatele.

Soutěžící musí mít po dobu trvání soutěže aktivní svůj facebookový účet.

Soutěžící svým označením u příslušné fotografie akceptuje soutěžní podmínky.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

Fotografie s označenými osobami sbírají až do 15. 7. 2019 do 10.00 lajky či jiné pozitivní emotikony v nabídce společnosti Facebook. První tři fotografie s nejvyššími počty lajků (včetně dalších pozitivních emotikon) vyhrávají, každá 1 x sluchátka Marshall Major III Bluetooth.

Oznámení a předání výhry: Pro oznámení výhry výherci jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherce je následně kontaktován pověřeným pracovníkem Oddělení vztahů s veřejností Slezské univerzity v Opavě a požádán o sdělení své poštovní adresy a mobilního telefonního čísla či e-mailu. Na tuto poštovní adresu (s avízem na udaný kontakt) mu je následně zaslána výhra prostřednictvím společnosti Česká pošta, formou služby Balík do ruky, nedomluví-li se obě strany jinak.

Výherce je zároveň zveřejněn na facebookové stránce www.Facebook.com/slu.cz u příslušného soutěžního postu.

Nevyzvedne-li si výherce svou výhru dle podmínek služby Balík do ruky Českou poštou, výhra se vrátí Pořadateli a bez náhrady propadá. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání Soutěžících či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový́ účet nahlášen jako podvodný́ a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Pořadatel důrazně doporučuje soutěžícím, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže Soutěžícího s příspěvkem, který́ dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného, či i jiného důvodu nevhodný́, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Autorská a jiná práva: Soutěžící jsou srozuměni s tím, že jimi označené fotografie jménem jejich facebookového účtu zůstanou i po skončení soutěže uveřejněny na facebooku. Výherci jsou srozuměni s tím, že budou na facebooku označeni jako výherci soutěže. Soutěžící i výherci k takovému zveřejnění osobních údajů udělují souhlas. Soutěžící i výherci též berou na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může dále v prostředí sociálních sítí šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje výherců -  jméno, příjmení, poštovní adresa a případné další údaje, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem osobních údajů, a to pro účely předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat maximálně 1 rok od ukončení soutěže.

Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

  1. právo na přistup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký́ je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,
  2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
  3. právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje soutěžícího zpracovávány nezákonně,
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů soutěžícího,
  5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů soutěžícího, případně proti profilování,
  7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěže: Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu soutěže kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.
Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhra není právně vymahatelná. Za kvalitu výhry ručí její dodavatel, který také vyřizuje případné reklamace.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách s odkazem na platná a úplná pravidla.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook a nijak s ní nesouvisí. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv společnosti Facebook.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu.