Program Erasmus+ je programem Evropské unie na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě v letech 2014-2020. Program Erasmus+, který je nástupcem Programu celoživotního učení (LLP), vznikl sloučením celkem sedmi programů (Erasmus Mundus, Tempus, Mládež v akci a dalších). Více o informací o programu je k dispozici zde.

Slezská univerzita je oprávněna k účasti v programu Erasmus+ na základě:

Program Erasmus+ bude pokračovat také v letech 2021-2027 a Slezská univerzita k zapojení do programu úspěšně získala:

Student může v rámci programu Erasmus+ vyjet na studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v celkové délce 12 měsíců v rámci jednoho studijního cyklu (bakalářského, magisterského nebo doktorského).

Studijní pobyt

Studijního pobytu se může zúčastnit student, který je řádně zapsán ke studiu na SU v prezenční, distanční nebo kombinované formě studia. Studijní pobyt v zahraničí musí trvat 2-12 měsíců v období od 1 června do 30 září následujícího roku. Pobyt musí být realizován na zahraničních univerzitách, s nimiž má SU uzavřenu inter-institucionální smlouvu.

Seznam smluv a přehled příslušných zahraničních univerzit je k dispozici na https://www.slu.cz/slu/cz/erasmuspluspartnerskeuniverzity.

Praktická stáž

Praktické stáže se může zúčastnit student, který je řádné zapsán ke studiu na SU a to jak v prezenční tak kombinované i distanční formě studia. Je určena studentům bakalářského, magisterského i doktorského studia. Praktická stáž trvá 2-12 měsíců. Praktická stáž může být realizována na zahraniční vysokoškolské instituci nebo v organizaci z praxe (podniky, školy, úřady, zdravotnická zařízení atd.). Student vykonává práci na plný úvazek na základě předem dohodnutého pracovního plánu.

Krátkodobé mobility pro studenty doktorského studijního programu

Studenti doktorských studijních programů se od ak. roku 2021/2022 mohou v rámci programu Erasmus+ účastnit krátkodobé mobility v délce 5-30 dnů.

Mezinárodní mobilita

Programu Erasmus+ nově umožňuje účastnit se mobility na partnerských univerzitách nejen v Evropské unii, ale i za jejími hranicemi.
Pravidla pro realizaci těchto mobilit vychází z pravidel stanovených programem pro projekty tzv. mezinárodní kreditovou mobilitu.

Více informace o této novince Vám poskytnou koordinátoři programu zde.

Blended Intensive Programmes (Kombinované intenzivní programy BIP)

Kombinované intenzivní programy dávají každému studentovi možnost účastnit se krátkodobé mobility v délce 5.-30. dnů doplněné o povinnou virtuální složku. Kombinované intenzivní programy se uskutečňují na základě smluvní dohody mezi 3 a více univerzitami. Je tedy možné zapojit se jen do těch intenzivních programů, u kterých má Slezské univerzita uzavřenu příslušnou smlouvu. Pokud máte zájem o účast na BIP, kontaktujte svého fakultního koordinátora programu Erasmus+, který Vám poskytne bližší informace.

Podmínky pro znevýhodněné studenty

Zvláštní podporu nabízí program Erasmus studentům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Studentům se zdravotním omezením, studentům, kteří pobírají sociální stipendium, přídavek na dítě, pečují o děti nebo jiné závislé osoby nebo jsou sirotky umožňuje program Erasmus získat dodatečnou finanční podporu nebo možnost zapojit se do programu ve formě krátkodobé kombinované mobility.

Možnost krátkodobé kombinované mobility mají také studenti vybraných studijních programů, studenti, profesionálně sportují nebo studentům, kterým v účasti na mobilitě brání jejich zaměstnání či jiné závazky nabízí možnost účastnit se krátkodobé mobility.

Více informací je k dispozici v samostané sekci.

Podpora zeleného cestování

Od ak. roku 2021/2022 věnuje program Erasmus zvláštní pozornost podpoře udržitelného rozvoje a podporuje účastníky mobility, kteří se rozhodnou pro ekologicky šetrný způsob cestování v souvislosti s dopravou na svůj zahraniční pobyt. Více v sekci Green Erasmus.

Přihlášky na jednotlivé mobility – studijní pobyty či praktické stáže je možné podávat prostřednictvím Mobilitního systému SU, kde jsou uveřejněna všechna aktuálně otevřená výběrová řízení. Více o tom jak podat přihlášku zde.

Součástí programu Erasmus + jsou výukové pobyty a školení pro zaměstnance univerzity, a to jak pedagogicko-výzkumné, tak i administrativní pracovníky. Více informací určených zaměstnancům Slezské univerzity obsahuje část portálu SU dostupná po přihlášení.

Zkušenosti absolventů programu