Mezinárodní kreditovou mobilitou jsou označovány projekty mobilit jednotlivců (studentů a vysokoškolských zaměstnanců), které jsou realizovány mezi vysokoškolskými institucemi v členské zemi EU a institucemi, jejichž sídlo není na území členského státu EU. Země, které nejsou členy EU jsou označovány jaké „partnerské země“ a pro potřeby programu Erasmus+ jsou rozděleny do několika regionů:

 • Západní Balkán, Země východního partnerství, Země jižního Středomoří, Ruská federace

 • Asie

 • Střední Asie

 • Latinská Amerika

 • Jižní Afrika

 • Ostatní průmyslové země

V rámci mezinárodní kreditové mobility jsou podporovány tyto aktivity:

 • Mobility studentů na studijní pobyty (3-12 měsíců)

 • Mobility studentů na praktickou stáže (2-12 měsíců)

 • Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a školení – minimální délka trvání 5 dnů, maximální délka 2 měsíce

Granty a stipendia určené na finanční podporu účastníka na mobilitě jsou stanoveny jako součet:

Pobytových nákladů ve výši:

 • Přijíždějící studenti do ČR: 800 EUR/měsíc

 • Vyjíždějící studenti z ČR: 650 EUR/měsíc

 • Přijíždějící zaměstnanci do ČR: 140 EUR/den

 • Vyjíždějící zaměstnanci z ČR: 160 EUR/den

Cestovních nákladů dle vzdálenostního pásma určeného kalkulátorem na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en :

Cestovní vzdálenost Částka
10–99 km: 20 EUR na účastníka
Mezi 100 a 499 km: 180 EUR na účastníka
Mezi 500 a 1 999 km: 275 EUR na účastníka
Mezi 2 000 a 2 999 km: 360 EUR na účastníka
Mezi 3 000 a 3 999 km: 530 EUR na účastníka
Mezi 4 000 a 7 999 km: 820 EUR na účastníka
8 000 km a více: 1 300 EUR na účastníka

Do mezinárodní kreditové mobility je možné se zapojit na základě úspěšně zpracované projektové žádosti. Projektové žádosti se podávají v souladu s pravidly stanovenými výzvou pro příslušný rok.

Informace k výzvě 2018 naleznete zde (http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/mobilita-mezi-programovymi-a-partnerskymi-zememi-vyzva-2018/) .

Termín: 1 února 2018

Upozornění: do každé výzvy může jedna instituce (vysoká škola) podat pouze jeden projekt. V případě zájmů o předložení žádosti se proto obraťte na:

Ing. Petra Daníšková, oddělení pro vědu a zahraniční styky

petra.daniskova@slu.cz , 553 684 652

případně zahraniční oddělení jednotlivých fakult.