Studentům, jejichž zdravotní, tělesný nebo duševní stav je takový, že by jejich účast na mobilitě nebyla možná bez dodatečné finanční podpory, nabízí program Erasmus+ na úhradu nákladů spojených s jejich výjezdem navýšenou částku grantu. Studentům tělesně či mentálně hendikepovaným, studentům vyžadující speciální diety nebo pravidelné lékařské prohlídky jsou hrazeny dodatečné náklady, které vzniknou v důsledku zajištění nezbytných podmínek pro jejich pobytu v zahraničí. Vzniklé náklady je nutné doložit doklady.

Studenti, kteří mají nárok na sociální stipendium, pobírají přídavky na dítě, pečují o děti nebo jiné závislé osoby, jsou sirotky nebo jsou v jiné obtížné rodinné či životní situaci, mají nárok na navýšení příslušné měsíční výše grantu o:

  • 250€/měsíc u dlouhodobé mobility
  • 100€/mobilitu u krátkodobé mobility v délce 1-14 dnů
  • 150€/mobilitu u krátkodobé mobility v délce 15-30 dnů
  • Cestovné dle platných sazeb u krátkodobé mobility.

Studenti vybraných studijních programů, studenti, kteří profesionálně sportují nebo kterým v účastni na mobilitě brání jejich zaměstnání či jiné závazky nabízí program Erasmus+ možnost účastnit se krátkodobé kombinované mobility. Tato mobilita představuje kombinaci krátkodobého fyzického pobytu v zahraničí v délce 5-30 dnů doplněné o on-line studium z ČR. Nárok na účast na krátkodobé mobilitě je posuzována v rámci procesu zpracování přihlášky a výběrového řízení.

Krátkodobé kombinované mobility jsou možné jenom do těch zemí a na ty univerzity, které tuto formu mobility nabízejí. Bližší informace o konkrétních možnostech mají fakultní koordinátoři programu Erasmus+.

Bližší informace o možnostech, které programu Erasmus+ nabízí Vám poskytnou přímo fakultní nebo institucionální koordinátorky programu zde.