Akademický senát Slezské univerzity (AS SU) je z pohledu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 7 zákona) nejvyšším orgánem vysoké školy nebo univerzity. Z tohoto postavení mu náleží řada výkonných a rozhodovacích pravomocí. Právní postavení senátu je upraveno v § 8 a § 9 zákona o vysokých školách a upravuje jej statut vysoké školy či univerzity. Akademický senát Slezské univerzity čítá 22 členů a tvoří jej komora akademických pracovníků a komora studentů. Každá součást (fakulta) je zastoupena sedmi členy (čtyřmi akademiky a třemi studenty), Matematický ústav v Opavě pak má jednoho člena bez rozlišení, zda se jedná o akademického pracovníka či studenta. Členy AS SU volí akademická obec (akademici komoru akademických pracovníků a studenti studentskou komoru), volební období pro členství v AS SU je tříleté.

Hlasování AS SU je rozhodující pro celou řadu okolností života akademické obce. Mimo jiné tento senát navrhuje a koná změny ve studijním a zkušebním řádu univerzity, má pravomoc rozhodovat o hospodářských otázkách, struktuře univerzity, volí kandidáta na post rektora univerzity a navrhuje jej prezidentovi republiky ke jmenování. Akademický senát schvaluje mnohé samosprávné aktivity univerzity. Na návrh rektora schvaluje senát členy vedení univerzity, vědecké rady a dalších orgánů, schvaluje také výroční zprávy o činnosti i hospodaření univerzity a další dokumenty. AS SU má právo pověřit rektora úkoly, které povedou k naplnění rozhodnutí senátu. Způsob jednání stanovuje Volební a jednací řád senátu.


Současné složení

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Předseda AS SU

Komora akademických pracovníků

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě -Předseda komory akademických pracovníků
Matematický ústav v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
+420 596 398 269
+420 553 684 640
Fakulta veřejných politik v Opavě

Komora studentů

skassu (at) slu.cz

  • Lukáš Robenek  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě) - předseda studentské komory
  • Jiří Skácelík  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě)
  • MgA. Mgr. Ondřej Durczak  (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě)
  • Martin Pavlík (Fakulta veřejných politik v Opavě)
  • Štěpán Kupčík  (Fakulta veřejných politik v Opavě)
  • Jeroným Čala (Fakulta veřejných politik v Opavě)
  • Ing. Adéla Chromčáková  (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
  • Ing. Petra Chmielová (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)
  • Ing. Jaroslav Škrabal (Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné)