Akademický senát Slezské univerzity (AS SU) je z pohledu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 7 zákona) nejvyšším orgánem vysoké školy nebo univerzity. Z tohoto postavení mu náleží řada výkonných a rozhodovacích pravomocí. Právní postavení senátu je upraveno v § 8 a § 9 zákona o vysokých školách a upravuje jej statut vysoké školy či univerzity. Akademický senát Slezské univerzity čítá 25 členů a tvoří jej komora akademických pracovníků a komora studentů. Každá součást (fakulta) je zastoupena sedmi členy (čtyřmi akademiky a třemi studenty), každý ústav je zastoupen dvěma členy (jedním akademikem a jedním studentem). Členy AS SU volí akademická obec (akademici komoru akademických pracovníků a studenti studentskou komoru), volební období pro členství v AS SU je tříleté.

Hlasování AS SU je rozhodující pro celou řadu okolností života akademické obce. Mimo jiné tento senát navrhuje a koná změny ve studijním a zkušebním řádu univerzity, má pravomoc rozhodovat o hospodářských otázkách, struktuře univerzity, volí kandidáta na post rektora univerzity a navrhuje jej prezidentovi republiky ke jmenování. Akademický senát schvaluje mnohé samosprávné aktivity univerzity. Na návrh rektora schvaluje senát členy vedení univerzity, vědecké rady a dalších orgánů, schvaluje také výroční zprávy o činnosti i hospodaření univerzity a další dokumenty. AS SU má právo pověřit rektora úkoly, které povedou k naplnění rozhodnutí senátu.

Způsob jednání Akademického senátu stanovuje Volební řád a Jednací řád.Předsednictvo Akademického senátu

Předsedkyně AS SU

Tajemnice AS SU

Místopředsedkyně AS SU a předsedkyně komory akademických pracovníků

Místopředseda AS SU a předseda komory studentů

Komora akademických pracovníků

assu (at) slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
+420 596 398 624
+420 553 684 840
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě

Komora studentů

skassu (at) slu.cz

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Fakulta veřejných politik v Opavě
Matematický ústav v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě