Vědecká rada Slezské univerzity v Opavě je samosprávný orgán zřízený v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a Statutem Slezské univerzity v Opavě.

Činnost vědecké rady se řídí zákonem č. 111/1998 Sb, o vysokých školách a Jednacím řádem vědecké rady Slezské univerzity v Opavě.

Předsedou vědecké rady je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní její členy.

Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž univerzita uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jednu třetinu členů tvoří jiné osoby než členové akademické obce Slezské univerzity.

Hlavní úkoly vědecké rady:

  • projednává návrh strategického záměru
  • schvaluje záměr předložit žádost o institucionální akreditaci nebo o její rozšíření
  • schvaluje záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
  • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  • projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností předložený rektorem
  • projednává záměr jmenovat nebo odvolat členy rady pro vnitřní hodnocení
  • projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení
  • projednává návrh výroční zprávy o činnosti
  • vyjadřuje se k udělení čestných doktorátů univerzity a zlaté medaile univerzity
  • vyjadřuje se zejména k záležitostem, které jí předloží rektor