European Research Council - ERC

  • Evropská rada pro výzkum.
  • Vznikla v roce 2007.
  • Financuje špičkový badatelský výzkum ve všech vědních oborech, tzv. frontier research, tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku.
  • Základním principem je financování projektů individuálních vědců (Principal Investigator, PI) a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tematických priorit (bottom-up přístup).
  • Jediným kritériem hodnocení je vědecká kvalita – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. Projekty musí být postaveny na nové, revoluční myšlence, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové cesty výzkumu.

Granty ERC jsou vědeckou komunitou, ale i mimo ni vnímány jako značka kvality a považovány za prestižní ocenění výzkumníka.

Typy ERC grantů


ERC Starting granty

se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy vytvářejí vlastní výzkumný tým nebo program.

Žadateli mohou být výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1. 1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC (tj. 1. 1. 2022 pro výzvy v rámci pracovního programu roku 2022).

Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň z 50 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu.

Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. € na dobu pěti let. V odůvodněných případech lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.


ERC Consolidator granty

se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi, kdy konsolidují (potřebují posílit, resp. rozšířit) vlastní nezávislý výzkumný tým nebo program.

Žadateli jsou výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí více než 7 až 12 let před fixním datem 1. 1. roku, k němuž se vztahuje aktuální pracovní program ERC (tj. 1. 1. 2022 pro výzvy v rámci pracovního programu roku 2022).

Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň ze 40 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu.

Výše finanční podpory může činit až 2 mil. € na dobu pěti let. V odůvodněných případech lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.


ERC Advanced granty

podporují mezinárodně uznávané odborníky, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili. Jedná se o výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a jejich originality), které v posledních 10 letech před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením takových výsledků, které vedly k průlomovým objevům nebo k výraznému posunu v poznání v dané vědecké oblasti, a to v celosvětovém měřítku.

Hlavní řešitel se musí zavázat, že bude na ERC projektu pracovat alespoň ze 30 % celkového úvazku a alespoň 50 % času bude působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu.

Výše finanční podpory může činit až 2,5 mil. € na dobu pěti let. V odůvodněných případech (viz výše) lze žádat o dodatečné financování ve výši 1 mil. €.


ERC Synergy granty (od r. 2022)

mají za cíl podpořit skupinu 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Tyto projekty se musí zásadním způsobem lišit od klasických kolaborativních projektů, sítí nebo konsorcií podporovaných v jiných částech programu Horizont Evropa a to tím, že propojují vědní disciplíny, obory, jedinečné znalosti a infrastruktury, využívají nové, nekonvenční metody, techniky a přístupy s ambicí přinést zcela nové průlomové objevy v celosvětovém měřítku, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý z řešitelů pracoval zvlášť.

Všichni hlavní řešitelé se musí zavázat, že budou na ERC projektu pracovat alespoň z 30 % celkového úvazku a alespoň 50 % času budou působit v členském státě EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu.

Výše finanční podpory činí až 10 mil € na 6 let.


Proof-of-Concept granty (pouze pro hlavní řešitele ERC grantů)

jsou zacíleny na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi využití výsledků jejich výzkumných aktivit a jejich uvedení do praxe, ať už jde o komercializaci nebo možné využití výsledků ve společenské rovině.

Žádat mohou řešitelé projektů ERC, které stále běží či skončily v době kratší než 12 měsíců před 1. lednem roku daného pracovního programu (tj. 2022 pro Pracovní program ERC pro rok 2022).

Návrh projektu musí zásadním způsobem vycházet z výsledků výzkumu realizovaného v rámci grantu ERC.

Výše finanční podpory činí 150 000 € na dobu 18 měsíců.