Výzkumné infrastruktury

  • jsou zařízení, zdroje a souvise­jící služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu v příslušných oborech;
  • zahrnují vědecké vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, například sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií, například sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky a veškeré další prvky jedinečné povahy, které jsou nezbytné k provádění výzkumu;
  • tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěné“ v rámci sítě.

Zaměření výzkumných infrastruktur je ovlivněno prioritami Evropské komise pro následující období, zejména zelenou a digitální transformací společnosti a posílením odolnosti společnosti tak, aby chránila zdraví i demokracii.