Habilitační řízení

upravuje § 71 a  § 72 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.

Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě výsledku habilitačního řízení.


Řízení ke jmenování profesorem

upravuje § 73 a § 74 zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout.

Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy.