Vědecká a výzkumná činnost

je nedílnou součástí aktivit SU a zároveň možností pro seberealizaci a profesní růst zaměstanců a studentů.

Je realizována především v rámci řešení grantů získaných ve veřejných soutěžích vyhlašovaných jednotlivými poskytovateli účelové podpory.

Výsledkem vědecké a výzkumné činnosti je publikační činnost, která zároveň představuje jedno z hlavních kritérií pro hodnocení kvality a efektivity vědecké práce jednotlivců i celých pracovišť.

Publikační činnost na SU tvoří především:

  • recenzované odborné články v impaktovaných a recenzovaných časopisech evidovaných mimo jiné v databázích Web of Science (WOS), Scopus a ERIH PLUS
  • odborné knihy
  • kapitoly v odborných knihách
  • příspěvky ve sbornících z konferencí

Podpora vědecké a výzkumné činnosti je jedním ze strategických cílů SU. K tomuto účelu jsou dlouhodobě využívány tyto celouniverzitní motivační programy: