Ombudsman – univerzitní ochránce práv, je nezávislým orgánem zřízeným k zajištění ochrany práv zaměstnanců a studentů a jeho hlavním posláním je poskytovat pomoc zaměstnancům a studentům univerzity při řešení problémů, souvisejících s prací nebo studiem na univerzitě tak, aby bylo zajištěno rovné a spravedlivé zacházení na univerzitě.

Do působnosti ombudsmana patří projednávání a šetření podnětů a mediace sporů souvisejících s prací nebo studiem na univerzitě a navrhování doporučení k odstranění zjištěných nedostatků. Na ombudsmana se mohou zaměstnanci i studenti univerzity obracet zejména se stížnostmi a podněty týkajícími se:

  • diskriminačního jednání,
  • rovného přístupu,
  • sexuálního obtěžování,
  • šikany, mobbingu, bossingu a jiné zvůle.

Ombudsman je oprávněn provádět vlastní samostatná šetření z podnětu zaměstnanců, studentů či z vlastní iniciativy. Za tímto účelem je oprávněn si vyžádat od zaměstnanců, vedoucích pracovníků i orgánů univerzity potřebné podklady a ověřovat skutečnosti. Po provedeném šetření vydá doporučení a v případě, že shledá podnět důvodným, předá jej spolu se svým doporučením k dalšímu řízení podle povahy věci vedoucímu příslušné součásti, rektorovi, akademickému senátu univerzity nebo etické komisi.

Podněty ombudsmanovi mohou zaměstnanci a studenti podávat písemně na adresu univerzity, emailem na adresu ombudsman@slu.cz, prostřednictvím zabezpečené aplikace garantující anonymitu podání https://www.nntb.cz/c/pl2zj75o nebo osobně.

Na podnět rektora a po projednání v akademickém senátu univerzity byl rektorem dne 9.11.2022 ombudsmanem Slezské univerzity v Opavě jmenován