Rada pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě je samosprávný orgán zřízený v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a Statutem Slezské univerzity v Opavě.

Činnost Rady pro vnitřní hodnocení se řídí zákonem o vysokých školách a Statutem Slezské univerzity v Opavě.

Předsedou Rady pro vnitřní hodnocení je rektor. Místopředsedu rady jmenuje rektor z akademických pracovníků veřejné vysoké školy, kteří jsou profesory nebo docenty dané veřejné vysoké školy. Členem rady pro vnitřní hodnocení je předseda akademického senátu. Ostatní členy rady jmenuje rektor a to takto:

 • jednu třetinu na návrh vědecké rady
 • jednu třetinu na návrh akademického senátu, z toho je jeden člen rady vždy jmenován z řad studentů dané veřejné vysoké školy
 • jednu třetinu na základě svého vlastního uvážení

Hlavní úkoly Rady pro vnitřní hodnocení:

 • schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený předsedou rady pro vnitřní hodnocení před předložením návrhu akademickému senátu veřejné vysoké školy,
 • řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,
 • zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě,
 • vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností veřejné vysoké školy,
 • uděluje souhlas uskutečňovat studijní programy, předložené rektorem na návrh fakulty nebo vysokoškolského ústavu, v rámci institucionální akreditace,
 • schvaluje opatření k nápravě při nedostatcích v uskutečňování studijního programu podle předchozí věty, jemuž byl udělen souhlas, kterými jsou:
 1. výzva příslušné fakultě nebo vysokoškolskému ústavu zjednat v přiměřené lhůtě nápravu,
 2. zákaz přijímat ke studiu daného studijního programu další uchazeče,
 3. odnětí souhlasu uskutečňovat studijní programy, předložené rektorem na návrh fakulty nebo vysokoškolského ústavu, v rámci institucionální akreditace; návrh na schválení tohoto nápravného opatření podává pouze rektor
 • řídí přípravy žádosti o institucionální akreditaci nebo o rozšíření institucionální akreditace,
 • kontroluje dodržování příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů univerzity při uskutečňování studijních programů,
 • vyjadřuje se k žádostem o akreditace studijních programů před jejich předložením Národnímu akreditačímu úřadu.