Etická komise Slezské univerzity v Opavě je zřízena v souladu s čl. 14 odst. 3 Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a  s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Slezské univerzity v Opavě.

Etická komise projednává:

  • obecné a konkrétní otázky z oblasti etiky vědecké, umělecké a pedagogické práce
  • podání, podněty a stížnosti zaměstnanců a studentů univerzity, která souvisejí s porušením Etického kodexu ze strany zaměstnanců a studentů univerzity a výjimečně i taková podání jiných stran
V případě podezření na porušení Etického kodexu jednáním jiného zaměstnance či studenta lze podat stížnost, oznámení nebo podnět v písemné, ústní nebo elektronické podobě, a to nadřízenému v kterémkoli stupni řízení nebo na příslušnou podatelnu v souladu s platnou směrnicí rektora k vyřizování stížností, oznámení, podnětů doručených Slezské univerzitě v Opavě nebo přímo předsedovi Etické komise prostřednictvím elektronického formuláře.

Složení

Funkční období členů skončilo 28. 2. 2023.

Předsedkyně

prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. - předsedkyně
jana.gerslova@prigo.cz
prof. RNDr.  Lubomír Snoha,  DrSc.lubomir.snoha@umb.sk
doc. PhDr.  Marie Gawrecká,  CSc.

marie.gawrecka@seznam.cz