Mezinárodní poradní sbor Slezské univerzity v Opavě je poradním orgánem rektora. Jeho činnost, složení a jednání jsou vymezeny Směrnicí rektora č. 11/2019.

Anglický název je "International Advisory Board of the Silesian University in Opava" (IAB).

IAB zejména:

  • posuzuje hlavní směřování a kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity;
  • poskytuje doporučení ke strategickým a koncepčním otázkám rozvoje univerzity;
  • poskytuje doporučení k prohloubení internacionalizace všech činností univerzity;
  • dává podněty ke zlepšení organizace a procesů ve vědecké činnosti i dalších oblastech;
  • dává podněty k organizačnímu zajištění i dalším aspektům hodnocení tvůrčí činnosti univerzity a jejích jednotlivých pracovišť a seznamuje se se závěry těchto hodnocení;
  • poskytuje stanoviska a doporučení ve věcech vyžádaných rektorem.

Členové IAB jsou význační a mezinárodně uznávaní akademičtí, vědečtí nebo umělečtí pracovníci s rozsáhlými zkušenostmi a morální integritou, kteří dlouhodobě působí mimo Českou republiku.

Členy IAB jmenuje a odvolává rektor po projednání v kolegiu rektora.

Funkční období členů IAB je shodné s funkčním obdobím rektora; opakované jmenování členem IAB není omezeno.