Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě je samosprávný orgán zřízený v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a Statutem Slezské univerzity v Opavě.

Činnost Disciplinární komise se řídí zákonem o vysokých školách a Disciplinárním řádem pro studenty Slezské univerzity v Opavě.

Členy Disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě po předchozím souhlasu akademického senátu univerzity jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce univerzity. Disciplinární komise univerzity má čtyři členy včetně předsedy, dva členové jsou akademickými pracovníky univerzity a dva členové jsou studenty univerzity. Disciplinární komise univerzity si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.

Funkční období členů disciplinární komise univerzity je dvouleté.

Hlavní úkoly

Projednává disciplinární přestupky studentů, kteří studují ve studijních programech uskutečňovaných univerzitou spolu s vysokoškolským ústavem a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi.

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity a jejích součástí, a to zejména chování budící veřejné pohoršení nebo urážející jiného člena akademické obce univerzity nebo zaměstnance univerzity; úmyslné poškození majetku univerzity; podvodné jednání v souvislosti se studiem nebo účastí na tvůrčí činnosti;  uvedení cizího textu většího rozsahu v písemné práci vypracované v souladu s podmínkami příslušného studijního plánu při ukončení studijního předmětu nebo studia, aniž by bylo příslušné místo patřičně označeno, a aniž by byl výslovně citován zdroj.

Za disciplinární přestupek může být uložena studentovi některá z těchto sankcí: napomenutí; podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení; vyloučení ze studia.

Složení

předseda

členové