Informace dle zákona o informacích lze získat na základě žádosti, kdy žadatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Žádost lze uplatnit ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: e-podatelna@slu.cz. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je žádost určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být také elektronická e-mailová adresa.)

1. Žádost o poskytnutí informace (ústní)

Ústní žádost směřuje přímo na zaměstnance Slezské univerzity v Opavě dle jejich funkčního zařazení, kteří takto podanou žádost bezodkladně vyřídí. Nemůže-li požadované informace poskytnout sám, odkáže na příslušeného zaměstnance nebo na zdroj, kde je informace zveřejněna. Pokud nebyla žadateli informace poskytnuta, nebo žadatel nepovažuje poskytnutou informaci za dostačující, je žadatel oprávněn podat písemnou žádost podle bodu 2.

2. Žádost o poskytnutí informace (písemná)

Písemné žádosti o poskytnutí informace se zasílají na adresu:

Slezská univerzita v Opavě
Právní oddělení
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava.

Žádost lze rovněž podat osobně, a to na podatelnu univerzity, a to každý pracovní den v úředních hodinách.

Elektronická žádost se podává na elektronickou adresu podatelny: e-podatelna@slu.cz. Nebyla-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu podatelny univerzity, univerzita takovou žádost pokládá za bezpředmětnou.

3. Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

Podaná žádost je posuzována následujícím způsobem:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží;

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti;

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti Slezské univerzity v Opavě, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli;

d) v případě, že žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti údaje umožňující vyhledávání a získání zveřejněné informace;

e) v případě, že jsou naplněny zákonné požadavky pro odmítnutí žádosti nebo její části (ochrana osobnosti, ochrana utajovaných informací, ochrana obchodního tajemství apod.), vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části;

f) nerozhodne-li podle výše uvedených bodů, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění (tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena až o 10 dnů, žadatel musí být o prodloužení této lhůty před jejím uplynutím informován); je-li zapotřebí licence podle § 14a zákona o svobodném přístupu k informacím, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

4. Vydávání rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo odmítnutí části žádosti podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím je vydáváno jménem univerzity v zákonem stanovených lhůtách. Toto rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat písemné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u subjektu, který rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydal.

O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.

Na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel stížnost z důvodů stanovených v zákoně o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti,
  2. kterému po uplynutí lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam.

Stížnost se podává analogickým způsobem dle čl. 2., a to do 30 dnů ode dne

  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.