Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„informací spojených s (možným) plagiátorstvím docenta Ladislava Kudrny v úvodní kapitole jeho habilitační práce „/Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii./“ a to v rámci působnosti litery zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám Vás o:

  • dokumenty SLU, které v roce úspěšné habilitování pana Ladislava Kudrny normovaly pravidla etického nakládání s užitými zdroji (zpracování, doslovné přejímání a citování).
  • posudky na text /Bojovali a umírali v Indočíně. První vietnamská válka a Čechoslováci v cizinecké legii./“
  • vyjádření, zda na půdě SLU proběhla diskuze nad problematikou možného plagiátorství pana docenta Kudrny, popřípadě, jak tato zkušenost ovlivní budoucí posuzování závěrečných prací.“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo částečně vyhověno a částečně byla žádost odmítnuta (z důvodu dotazu na názor povinného subjektu):

2. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„chci Vás touto cestou požádat o poskytnutí informací spojených s přístupem Slezské univerzity k etickým zásadám studia a psaní vědeckých prací. Primárně mám na mysli významovou rovinu, kterou v sobě dnes pojímá "Etický kodex Slezské univerzity v Opavě" v čl. 4, bod 4, tedy jak Slezská univerzita reflektovala prostřednictvím interních předpisů rizika spojená s invalidní/neúmyslně chybnou citační prací na jedná a s vědomím plagiátorstvím na druhé straně. Zají mám mne, jak bylo "citační etika" definována (velmi zjednodušeně: "kdy je povinností studenta citovat a jak má student oddělit vlastní myšlenky od přejatých"), jak bylo definováno plagiátorství a jak byl nastaven sankční systém pro prokázané přestupky. Výše vyjmenované mne zajímá pro období 2005-2010“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo vyhověno, žadateli byli poskytnuty tyto dokumenty: