Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„informace o ceně převodu majetku, které bylo ve správě Slezská univerzita v Opavě a 18.6.2018 došlo k převodu této nemovitosti na katastrálním území Karviná-město pod číslem LV 10031. Jde o budovu Nové Město č.p. 1112 a to na ulici Gustawa Morcinka 1112/2. Tato budova byla následně
převedena na STINGIT a.s. na Petra Nevluda, který je jediným akcionářem této společnosti“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

Byla poskytnuta informace, že nemovitosti, a to pozemek p. č. 3261 a pozemek p. č. 3262, jehož součástí je stavba č.p. 1112, vše v k.ú. Karviná – město, obec Karviná, byly Slezskou univerzitou v Opavě prodány společnosti STINGIT, a.s. (IČ: 27819299), ve veřejné dražbě za 4 miliony Kč (slovy: čtyřimilionykorunčeských). 

3. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„Žádám poskytnutí informace kdy bylo Odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí žádosti č.j.: SU-IS/13221/2022/78288/Rek-2, podané dne 23.5.2022, prostřednictvím datové schránky identifikátor: qz7gcm, datovou zprávou ID: 1042155119, odesláno, včetně spisového materiálu, na Úřad pro ochranu osobních údajů. Informaci žádám podat kopií podacího dokladu nebo kopií doručenky datové zprávy.“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno a kopie dokumentu byla žadateli zaslána.

4. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 1. Počet uzavřených smluv s krajskými úřady (vyššími územní samosprávnými celky) o poskytnutí odborné praxi studentům školy za posledních 10 let včetně případných jmen se kterými úřady byla smlouva uzavřena.
 2. Poskytnutí aktuálního znění smlouvy o poskytnutí odborné praxe uzavíraných ze strany jednotlivých fakult

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

K bodu 1. bylo sděleno, že za posledních 10 let bylo uzavřeno celkem 17 smluv o zabezpečení odborné praxe studentům s kraji, tzn. s vyššími územními samosprávnými celky (pozn. „kraj“ uvádíme proto, že za kraj neuzavírá smlouvy samostatně krajský úřad).

K bodu 2. byla poskytnuta příloha - vzor smlouvy o zabezpečení odborné praxe studentům, s doplněním, že se stává, že tento vzor bývá upraven, modifikován, příp. je uzavřena podobná smlouva o praxi, kterou navrhne poskytovatel praxe.

5. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících doplňujících informací (k bodu č. 4 z roku 2022):

 1. „V mém podání nebyly zodpovězeny následující informace: Z bodu číslo 1 „včetně případných jmen se kterými úřady byly tyto smlouvy uzavřeny“. Proto tuto informaci považuji za neúplnou a žádám o doplněný s kterými úřady byly smlouvy uvařeny.“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

K bodu 1. bylo sděleno, že

 • s Moravskoslezským krajem bylo uzavřeno celkem 12 smluv
 • s Olomouckým krajem celkem 4 smlouvy
 • s městem Praha byla uzavřena 1 smlouva.

6. Předmět žádosti: Text žádosti (PDF).

Poskytnuté informace: Žádosti bylo vyhověno (pouze byly anonymizovány osobní údaje třetích osob) a dokumenty byly zaslány žadateli.

7. Předmět žádosti: Text žádosti (PDF).

Poskytnuté informace: Žádosti bylo částečně vyhověno a částečně byla žádost odmítnuta (z důvodu ochrany osobních údajů třetích osob):

 • k písm. a) – poskytnuta doručenka datové zprávy
 • k písm. b) – datová zpráva byla doc. Gongolovi zaslána e-mailem dne 23. 6. 2022
 • k písm. c) – datová zpráva byla zaslána Mgr. Sabině Březinové, tj. vyřizující osobě, prostřednictvím spisové služby univerzity dne 21. 6. 2022 (kontaktní údaje zde: https://www.slu.cz/slu/cz/pravnikontakt)
 • k písm. d) – doc. Gongol je zaměstnanec Slezské univerzity v Opavě
 • k písm. e) – není relevantní
 • k písm. f) – kontaktní údaje doc. Gongola zde: https://www.slu.cz/slu/cz/profil/10493

8. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„A) kdy byl můj podnět z 28.7.2022 včetně všech příloh předán členům včetně předsedy habilitační komise řízení uchazeče ing. Vítězslava Hálka. Žádám poskytnutí této informace formou sdělení, kdy byl podnět včetně příloh předán každému členovi habilitační komise jednotlivě a to včetně předsedy habilitační komise (jméno, příjmení, den předání). Současně žádám poskytnutí informace o doručení podnětu s přílohami osobně každému členovi habilitační komise včetně předsedy formou zaslání listin, stvrzujících předání podnětu včetně příloh každému konkrétnímu členovi habilitační komise včetně jejího předsedy do vlastních rukou.

B) kdy byl můj podnět z 28.7.2022 včetně všech příloh předán Děkanovi Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a kdy byl tento podnět včetně příloh (prostřednictvím Děkana) předán členům Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Žádám poskytnutí této informace formou sdělení, kdy byl podnět včetně příloh předán Děkanovi OPF SLU a každému členovi Vědecké rady OPF SLU (jméno, příjmení, den předání) Současně žádám poskytnutí informace o doručení podnětu s přílohami osobně Děkanovi OPF SLU a také (prostřednictvím Děkana) osobně každému členovi Vědecké rady OPF SLU formou zaslání listin, stvrzujících předání podnětu včetně příloh Děkanovi a každému konkrétnímu členovi Vědecké rady OPF SLU do vlastních rukou. Pokud v některém z výše vyjmenovaných případů nebyl Podnět s přílohami osobně doručen, žádám poskytnutí informace vyjmenováním osob, kterým tento podnět nebyl předán do vlastních rukou.“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo vyhověno.

Ad a) Váš podnět z 28. 7. 2022 včetně všech příloh byl předsedovi habilitační komise předán e-mailem dne 07. 09. 2022 a ostatním členům habilitační komise (tedy doc. Gongolovi, doc. Hurné, doc. Knápkové a doc. Ključnikovovi) dne 08. 09. 2022. Žádnému členovi (ani předsedovi) habilitační komise nebyl podnět předávám do vlastních rukou, neexistuje tedy žádná „doručenka“.

Ad b) Váš podnět z 28. 7. 2022 včetně všech příloh byl děkanovi Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále také „SU OPF“) předán e-mailem dne 01. 09. 2022. Členové Vědecké rady SU OPF budou o jeho existenci informování po stanovení data konání Vědecké rady SU OPF. Děkanovi ani žádnému členovi Vědecké rady SU OPF nebyl podnět předávám do vlastních rukou, neexistuje tedy žádná „doručenka“.

9. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„1. Kolik žádostí o vydání nového vysokoškolského diplomu v souvislosti se změnou příjmení, pohlaví apod. absolventa Vaší školy jste obdrželi?“

„2.  Kolika žádostem o vydání nového vysokoškolského diplomu v souvislosti se změnou příjmení, pohlaví apod. absolventa Vaší školy jste vyhověli?“

„3. V případě, že jste nějaké žádosti nevyhověli, jaké je odůvodnění tohoto odmítnutí?“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo vyhověno.

Ad 1. Slezské univerzitě v Opavě byly v letech 2019 – 2022 doručeny celkem 2 žádosti o vydání nového vysokoškolského diplomu v souvislosti se změnou příjmení nebo pohlaví.

Ad 2. Slezská univerzita v Opavě vyhověla všem žádostem uvedeným pod bodem 1., tj. oběma žádostem o vydání nového vysokoškolského diplomu v souvislosti se změnou příjmení nebo pohlaví.

Ad 3. Slezská univerzita v Opavě vyhověla všem žádostem – viz výše.

10. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„Žádám poskytnutí informace k habilitačnímu řízení na Slezské universitě v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, uchazeče dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D. a to v následujícím rozsahu:

a/ Žádost o zahájení habilitačního řízení - poskytnutí informace zasláním kopie Žádosti

b/ Strukturovaný životopis uchazeče - poskytnutí informace zasláním kopie Životopisu

c/ Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a o získaných příslušných titulech – poskytnutí informace zasláním kopií dokladů“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo částečně vyhověno a částečně byla žádost odmítnuta (z důvodu ochrany osobních údajů třetích osob):

K písm. a) byla poskytnuta anonymizovaná kopie žádosti o zahájení habilitačního řízení

K písm. b) byla poskytnuta anonymizovaná kopie životopisu

K písm. c) byla poskytnuta anonymizovaná kopie dokladů o vysokoškolském vzdělání a o získaných příslušných titulech.

11. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„Žádám poskytnutí informace z habilitačního řízení s ing. Vítězslavem Hálkem,a to:

Žádost/Návrh uchazeče Vítězslava Hálka na zastavení habilitačního řízení zahájeného dne 25.3.2022 – informaci žádám poskytnout zasláním Žádosti/Návrhu uchazeče“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo vyhověno a kopie anonymizované žádosti na zastavení habilitačního řízení ze dne 12. 09. 2022 byla poskytnuta.

12. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 • Z podnětu kterého konkrétního subjektu je Program realizován?
 • Jakým způsobem, resp. z jakých zdrojů a kterými subjekty je Program financován?
 • Je Program financován (i zčásti) Moravskoslezským krajem?
 • Kolik uchazečů podalo přihlášku do Programu?
 • Kolik uchazečů bylo celkem přijato do Programu?
 • Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Nemocnice Havířov, příspěvková organizace (IČO: 00844896) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
 • Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace (IČO: 00844853) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
 • Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO: 00534242) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
 • Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (IČO: 00534188) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
 • Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO: 47813750) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
 • Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO: 00844641) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

 • Dotaz: Z podnětu kterého konkrétního subjektu je Program realizován?
  Odpověď: Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě Program vyhlásila na základě memoranda o spolupráci mezi Moravskoslezským krajem a Slezskou univerzitou v Opavě, Fakultou veřejných politik v Opavě.
 • Dotaz: Jakým způsobem, resp. z jakých zdrojů a kterými subjekty je Program financován?
  Odpověď: Platba poplatků za kurz je hrazena příslušným zdravotnickým zařízením na základě faktury vystavené Fakultou veřejných politik v Opavě.
 • Dotaz: Je Program financován (i zčásti) Moravskoslezským krajem?
  Odpověď: Moravskoslezský kraj neplatí univerzitě žádné poplatky za Program.
 • Dotaz: Kolik uchazečů podalo přihlášku do Programu?
  Odpověď: 37
 • Dotaz: Kolik uchazečů bylo celkem přijato do Programu?
  Odpověď: 30
 • Dotaz: Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Nemocnice Havířov, příspěvková organizace (IČO: 00844896) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
  Odpověď: Doporučení předložilo 7 uchazečů, přijato bylo 4.
 • Dotaz: Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace (IČO: 00844853) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
  Odpověď: Doporučení předložilo 13 uchazečů, přijato bylo 11.
 • Dotaz: Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO: 00534242) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
  Odpověď: Doporučení nepředložil žádný uchazeč.
 • Dotaz: Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace (IČO: 00534188) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
  Odpověď: Doporučení předložilo 11 uchazečů, přijato bylo 9.
 • Dotaz: Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (IČO: 47813750) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
  Odpověď: Doporučení předložili 2 uchazeči, přijati byli 2.
 • Dotaz: Kolik uchazečů k přihlášce předložilo doporučení Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace (IČO: 00844641) a kolik z těchto uchazečů bylo přijato do Programu?
  Odpověď: Doporučení předložili 4 uchazeči, přijati bylo 4.

13. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„Jak dlouho bude na budově Slezské univerzity v Opavě vlát ukrajinská vlajka?“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

Byla poskytnuta informace, že ukrajinská vlajka bude na budově Slezské univerzity v Opavě vlát, dokud bude trvat ruská agrese na Ukrajině.

14. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„podle § 4a zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, Vás prostřednictvím této zprávy žádám o poskytnutí následujících informací:

 • Údajů o počtech studentů v jednotlivých seminárních skupinách Vaší vysoké školy. Žádám o údaje v rámci všech fakult a pracovišť, platné pro zimní semestr akademického roku 2022/2023.

Pro vyjasnění mého záměru uvádím, že předmětem mé žádosti nejsou počty studentů v rámci studijních programů, ale počty v rámci skupin, ve kterých studenti daného programu společně sdílejí semináře ve stejném časovém bloku - resp. eventuálně jiné formě rozdělení studentů do kmenových skupin v rámci 1 studijního programu, kterou využívá Vaše vysoká škola.“

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

Informace byla poskytnuta prostřednictvím přílohy č. 1 – Seminární skupiny SU 2022_2023.