Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací, a to za jednotlivé fakulty – Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, Fakultu veřejných politik v Opavě a Matematický ústav v Opavě:

1) Přihlášky/přijatí

1a) Jaký byl celkový počet přihlášek do studia na fakultě pro AR 2018/2019 ke dne 30.11.2018? (Bc. (prez. + komb.) + nav. Mgr./Ing. (prez. + komb.) + kont. 5-letých Mgr./Ing. (prez. + komb.))

1b) Kolik z výše uvedených přihlášených osob (1a) bylo skutečně přijato?

1c) Kolik z výše uvedených přihlášených (1a) a přijatých (1b) osob bylo skutečně zapsáno?

1d) Jaký byl celkový počet studentů na fakultě k datu 30.11.2018? (Počet studentů v Bc. (prez. + komb.) + nav. Mgr./Ing. (prez. + komb.) + kont. 5-letých Mgr./Ing. (prez. + komb.) programech)

2) Celkový počet vyučujících

Jaký byl na fakultě celkový počet vyučujících s hodností Ph.D., docent a profesor (dohromady) v pracovním úvazku (nikoli dohody) ve výši min. 0,5 vč. ke dni 30.11.2018?

3) Zahraniční granty

Kolik vědeckých grantů zahraničních řešila fakulta ke dni 30.11.2018?

(zahraniční grant = grantu se účastní katedra/fakulta (nikoli jednotlivec), musí do něj být zapojena minimálně jedna zahraniční instituce jako spoluřešitel a minimálně část financování musí být ze zdrojů mimo ČR. Příjemcem prostředků musí být příslušná vysoká škola/fakulta (nikoliv jednotlivec) a nelze započítávat tzv. měkké projekty určené na např. rozvoj, podporu měkkých dovedností nebo mobilit, jakou jsou ESF projekty apod.)

4) Domácí granty

Jaký byl počet tuzemských grantů, které řešila fakulta ke dni 30.11.2018?

(granty od TA ČR, GA ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Grantu se účastní katedra/fakulta (nikoliv jednotlivec). Příjemcem prostředků musí být příslušná vysoká škola/fakulta (nikoliv jednotlivec) a nelze započítávat tzv. měkké projekty určené na např. rozvoj, podporu měkkých dovedností nebo mobilit.)

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno. Poskytnuté informace zde (příloha).

2. Předmět žádosti:  Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 1. Označení důvodů, proč žadatele výběrová komise nedoporučila na obsazení místa: „asistenta se zaměřením na knihovní a informační vědu Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě“.
 2. Kolik uchazečů se přihlásilo na pozici asistenta se zaměřením na knihovní a informační vědu Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě.

Poskytnuté informace:

Žádost byla v bodě 1. odmítnuta, a to samostatným rozhodnutím o odmítnutí části žádosti.

K bodu 2. bylo žadateli sděleno, že na pozici asistenta se zaměřením na knihovní a informační vědu Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě se přihlásili celkem 3 uchazeči.

3. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

 • seznam peněžitých i nepeněžitých darů, které byly poskytnuty univerzitě nebo její součásti za rok 2018, ve kterém budou uvedeny alespoň následující informace (finanční hodnota daru/předmět daru, jedná-li se o nepeněžitý dar, poskytovatel plnění).

Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno.

V roce 2018 Slezská univerzita v Opavě přijala finanční dary v celkové hodnotě 216.000 Kč, z toho:

 1. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě částku 106.000 Kč
 2. Matematický ústav v Opavě Slezské univerzity v Opavě částku 50.000 Kč
 3. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity v Opavě částku 20.000 Kč
 4. Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě částku 15.000 Kč
 5. Slezská univerzita v Opavě – rektorát – částku 25.000 Kč.

Poskytovateli finančních darů byli:

 1. 50 tis. Kč – Instituto Italiano di Cultura
 2. 50 tis. Kč – Kofola ČeskoSlovensko, a.s.
 3. 20 tis. Kč – ČNB
 4. 20 tis. Kč – ZK DESIGN, a.s.
 5. 15 tis. Kč – Beskyd spol. s r.o.
 6. 10 tis. Kč – Internet Billboard a.s.
 7. 10 tis. Kč – Nadační fond ICZ
 8. 10 tis. Kč – ARROW ECS, a.s.
 9. 10 tis. Kč – AWC Morava s.r.o.
 10. 5 tis. Kč – TRIWARE spol. s r. o.
 11. 5 tis. Kč – ADEA PROJEKT s.r.o.
 12. 5 tis. Kč – KVADOS a.s.
 13. 5 tis. Kč – DARTIN spol. s r. o.
 14. 1 tis. Kč – Michal Perdek

Slezská univerzita v Opavě v roce 2018 nepřijala žádný věcný dar.