Poskytnuté informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Předmět žádosti: Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

1) seznam právnických a fyzických osob, vůči nimž univerzita figuruje jako pronajímatel nemovitých prostor nebo jejich částí,

2) seznam míst, na kterých provozuje stravovací službu.

  Poskytnuté informace: Žádosti bylo plně vyhověno, jak v bodě 1, tak v bodě 2. K bodu jedna byl poskytnut výčet subjektů (viz zde).

  K bodu dva bylo sděleno, že stravovací zařízení jsou umístěna na následující adresách:

  Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná a Na Vyhlídce 1079/1, 735 06 Karviná – Nové Město.


  2. Předmět žádosti: Žadatelka požádala o poskytnutí Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižení na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2016.

  Poskytnuté informace: Žadatelce bylo vyhověno a požadovaný dokument poskytnut (viz zde).


  3. Předmět žádosti: Žadatel požádal o zodpovězení celkem osmi dotazů ve věci nezřízení chráněného pracovního místa na Ústavu veřejné správy a regionální politiky SU v letech 2011 – 2016.

  Poskytnuté informace: Žadateli bylo sděleno, že SU nepokládá nezřízení chráněného pracovního místa na daném pracovišti jako protiprávní jednání s tím, že SU vytváří v souladu se zákoníkem práce pracovní podmínky odpovídající potřebám zdravotně znevýhodněných pracovníků. SU dále zajišťuje zásady rovného zacházení s veškerými zaměstnanci v souladu s § 16 odst. 1 zákoníku práce.

  pozn.: Žádosti o poskytnutí informací bylo vyhověno částečně, o zbytku bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 15 odst. 1 InfZ.


  4. Předmět žádosti: Žadatel požádal o kopie smluv a jejich dodatků uzavřených mezi SU a společností PAN Solutions, s.r.o. a VŠCHT v letech 2016 a 2017.

  Poskytnuté informace: Žadateli byla poskytnuta informace v tom znění, že SU v daném období neuzavřela žádný smluvní vztah s výše uvedenými subjekty.


  5. Předmět žádosti: Žadatel požádal o sdělení:

  1) Výše účelově vázaných prostředků na zřízení chráněného pracovního místa dle zákona o zaměstnanosti, výše nákladů na částečnou úhradu provozních nákladů takového prac. místa, a to v letech 2011 – 2016 na FVP SU, včetně způsobu využití těchto finančních prostředků.

  2) Dále žadatel požádal o sdělení výše úspory náhradního plnění v souladu se zaměstnáváním konkrétního pracovníka za období 2011 – 2016.

  Poskytnuté informace:

  1) V daném časovém úseku nebylo na Ústavu veřejné správy a regionální politiky FVP SU zřízeno chráněné pracovní místo. Nedošlo tak k čerpání účelové dotace na zřízení a provoz takového pracovního místa.

  2) Ve vztahu k výši úspory výše uvedeného pracovního místa bylo žadateli sděleno, že úspora za jednotlivé roky činila:

  2012 - částka: 92.242,40 Kč

  2013 - částka: 166.198,50 Kč

  2014 - částka: 151.074 Kč

  2015 - částka: 165.131,63


  6. Předmět žádosti: Žadatel požadoval poskytnutí informace, zda mohou zaměstnanci FVP SU používat zahraniční tituly (např. MBA, BBA, DBA, Ph.D. in BA aj.)? Pokud nikoliv, na základě jakého právního předpisu ČR a paragrafového znění?

  Poskytnuté informace: Při aplikování uvedených titulů se SU řídí obecnými zásadami pro uznávání zahraničního VŠ vzdělání, které jsou stanoveny v § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Uznávání dotčených VŠ titulů pak záleží na doložení nostrifikace zaměstnancem.


  7. Předmět žádosti: Žadatel žádal informaci, zda může děkan FVP SU či rektor SU zakázat užívání zahraničních VŠ titulů? Pokud ano, na základě které právní normy ČR? Doložili jmenovaní pracovníci SU doklad o nostrifikaci svého vzdělání?

  Poskytnuté informace:

  1) Děkan FVP SU ani rektor SU užívání zahraničních VŠ titulů nezakazují, naopak právo jejich užívání přiznávají dle platných norem ČR.

  2) Vzhledem k předchozí odpovědi je odpověď na tento dotaz bezpředmětná.

  3) Uvedení pracovníci splňují bez dalšího podmínky pro přímé uznání svého vzdělání.