Pravidla k soutěži o hrníčky KeepCup na instagramu Slezské univerzity v Opavě v rámci konání veletrhu Gaudeamus Brno 2019, který se uskuteční na Výstavišti Brno v pavilonu P v termínech od 22. října do 25. října 2019.

Pořadatel: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Předměstí (Opava), 74601 Opava, IČ 47813059

Organizátor: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Předměstí (Opava), 74601 Opava, IČ 47813059

Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá na instagramových stránkách www.instagram.com/slezska_univerzita, a to v době od 22. 10. do 25. 10. 2019 (včetně). Přesná doba trvání soutěže je také vždy vymezena v jejím vyhlášení na instagramu Slezské univerzity v Opavě.

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem této soutěže může být pouze návštěvník veletrhu Gaudeamus Brno 2019 (dále jen Soutěžící). Aby se soutěžící zapojil do soutěže, musí se vyfotit na houpačce ve stánku Slezské univerzity a fotku následně sdílet na veřejném Instagramovém profilu, kde označí účet Slezské univerzity v Opavě.
Soutěžící přidáním své fotografie akceptuje soutěžní podmínky.
Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

Průběh a princip soutěže: Soutěž probíhá na instagramové stránce www.instagram.com/slezska_univerzita.
Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že přidají na svůj účet fotografii ze stánku Slezské univerzity a budou splňovat následující podmínky:

  1. Instagramový příspěvek na účtu soutěžícího musí být označen profilem @slezka_univerzita.
  2. Profil musí být veřejný.
  3. Účastník musí sledovat profil @slezka_univerzita.

Ze všech zveřejněných příspěvků za jeden den v termínu kdy soutěž probíhá, se vyberou čtyři soutěžící, kteří na své fotografii mají nejvíce označení „to se mi líbí“. Soutěž probíhá každý den konání veletrhu Gaudeamus Brno 2019.

Oznámení a předání výhry: Pro oznámení výhry výherci jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich instagramovém profilu. Výherce je následně kontaktován pověřeným pracovníkem Oddělení vztahů s veřejností Slezské univerzity v Opavě a požádán o sdělení svých osobních informací pro odeslání výhry.
Výherci jsou zároveň zveřejněni na instagramové stránce www.instagram.com/slezska_univerzita ve stories, popřípadě v příspěvku.

Výherce si svou výhru může vyzvednout kdykoliv v rámci konání veletrhu Gaudeamus Brno 2019. Pokud se již účastník nenachází v areálu konání veletrhu Gaudeamus Brno 2019 a nemůže si výhru vyzvednout, je mu výhra pořadatelem soutěže odeslána poštou.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový/instagramový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook a Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový́ účet nahlášen jako podvodný́ a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook nebo Instagram.

Pořadatel důrazně doporučuje soutěžícím, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který́ dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného, či i jiného důvodu nevhodný́, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Autorská a jiná práva: Soutěžící je srozuměn s tím, že jím vložený příspěvek včetně jména a příjmení bude zveřejněn na instagramu v souvislosti se soutěží. K takovému zveřejnění a nakládání s dílem (příspěvkem) tímto uděluje Soutěžící souhlas. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může dále v prostředí sociálních sítí šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie a případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat max. 2 roky od ukončení soutěže, respektive v případě výherce do předání výhry výherci.
Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

  1. právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký́ je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,
  2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
  3. právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje soutěžícího zpracovávány nezákonně,
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů soutěžícího,
  5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů soutěžícího, případně proti profilování,
  7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramovýcch stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram a nijak s ní nesouvisí. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv společnosti Instagram.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu.