Základní podmínky pro přijímání oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) na Slezské univerzitě v Opavě

V souladu se Směrnicí EU lze oznámit důvodné podezření o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel (fyzická osoba) dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, a které

 • má znaky trestného činu nebo přestupku nebo
 • porušuje právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Směrnicí EU.

OZNAMOVATEL

Zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel nebo zájemci o zakázku apod. Oznamovatel je v chráněném postavení, má právo na zajištění anonymity a důvěrnosti informací uvedených v oznámení a nesmí být vystaven odvetným opatřením. Ochrana oznamovatelů se nevztahuje na osoby vědomě uvádějící nepravdivé skutečnosti. Oznámení lze učinit rovněž anonymně.

OZNÁMENÍ

Musí obsahovat zejména:

 • datum podání oznámení;
 • jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele (ale lze podat i anonymně);
 • oblast působnosti dle Směrnice EU;
 • shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně příp. identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa;
 • důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení, pokud je oznamovatel má.

Oznámení lze podat:

 • písemně na adresu podatelny univerzity v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem "OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PRÁVA EU – NEOTVÍRAT";
 • elektronicky prostřednictvím zabezpečené aplikace dostupné na internetových stránkách univerzity (webový formulář nebo hlasový záznam) zde nebo zde:
   
 • telefonicky v pracovní dny určené osobě v době od 8 do 16 hod. na tel.: 553 68 4010,
 • osobně (po dohodě s určenou osobou),
 • prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti Oznamovatel

Proces vyřízení oznámení

 • do 7 dnů ode dne přijetí oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení a pokud oznámení splňuje podmínky stanovené Směrnicí EU, do 30 dnů ode dne přijetí oznámení bude vyrozuměn o výsledku přezkoumání (lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů)
 • toto neplatí, resp. není možné zajistit v případě podání oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele
 • oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

URČENÁ OSOBA

Určená osoba je jako jediná oprávněna přijímat oznámením, komunikovat s oznamovatelem a oznámení prošetřovat. Pokud je to na základě prošetření možné a smysluplné, určená osoba navrhne vedení univerzity doporučení k přijetí nápravných opatření.

Na Slezské univerzitě v Opavě je oprávněn přijímat oznámení Ing. Tomáš Verner.

Dále pokračuje neveřejná část webu (Intranet), která se zobrazuje pouze přihlášeným zaměstnancům. Pokud dále pod tímto textem nic nevidíte a jste pracovník SU, který chce vidět a vědět více, prosím přihlaste se - tlačítkem vpravo nahoře v horní červené liště.