Pravidla k soutěži o dvě vstupenky na festival Beats for Love 2019 (3. – 6. července 2019)
na facebooku Slezské univerzity v Opavě

Pořadatel: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Předměstí (Opava), 74601 Opava, IČ 47813059

Organizátor: Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, Předměstí (Opava), 74601 Opava, IČ 47813059

Doba a místo konání soutěže: Soutěž probíhá na facebookových stránkách www.facebook.com/slu.cz, a to v době od 10. 6. do 24. 6. (včetně). Přesná doba trvání soutěže je také vždy vymezena v jejím vyhlášení na facebooku Slezské univerzity v Opavě.

Podmínky účasti v soutěži: Účastníkem této soutěže může být pouze student/ka či absolvent/ka Slezské univerzity v Opavě (dále jen „Soutěžící“). Student musí mít k jakémukoliv dni v průběhu soutěže status studenta Slezské univerzity v Opavě (v případě přerušeného studia student povinnosti i práva studenta ztrácí). Studenti i absolventi berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě zapojení se do soutěže je podmínkou získání výhry poskytnutí jména, příjmení, (vy)studovanovaného oboru, u absolventů také rok absolutoria. Pořadatel si vyhrazuje právo ověření statutu studenta/absolventa Slezské univerzity v Opavě. Soutěžící musí mít po dobu trvání soutěže aktivní svůj facebookový účet. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru k pořadateli či organizátorovi soutěže, přestože status studenta či absolventa splňují nebo jsou k takovým osobám osobami blízkými (dle definice v občanském zákoníku). Soutěžící přidáním svého komentáře k soutěžnímu facebookovému příspěvku akceptuje soutěžní podmínky.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb organizátora či pořadatele.

Průběh a princip soutěže: Soutěž probíhá na facebookové stránce www.facebook.com/slu.cz. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový příspěvek formou komentáře, ve kterém uvedou:

  1. Své vyznání/odpověď na otázku „Co pro tebe znamená hudba?“
  2. Ke svému vyznání/odpovědi označí osobu, se kterou by v případě výhry taneční festival Beats for Love 2019 navštívili

Ze zveřejněných originálních odpovědí vybere odborná porota ve složení pověřených zaměstnanců pořadatele jeden vítězný příspěvek. Jeho autor vyhrává dvě celofestivalové (4denní) vstupenky Standard na festival Beats for Love 2019.

Oznámení a předání výhry: Pro oznámení výhry výherci jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherce je následně kontaktován pověřeným pracovníkem Oddělení vztahů s veřejností Slezské univerzity v Opavě a požádán o sdělení svého jména, příjmení a (vy)studovaného oboru, v případě absolventa také o rok absolutoria. Po ověření právoplatnosti statutu studenta/absolventa je výherci výhra potvrzena. Výherce a osoba, kterou výherce přidal ke svému vítěznému komentáři, si budou moci oprávnění ke vstupu na festival (identifikační pásku) vyzvednout na akreditacích festivalu oproti občanskému průkazu (umístění akreditací je zakresleno v mapě festivalu).

Výherce je zároveň zveřejněn na facebookové stránce www.Facebook.com/slu.cz u příslušného soutěžního postu.

Nevyzvedne-li si výherce svou výhru kdykoliv v rámci konání festivalu, jeho výhra bez náhrady propadá. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání Soutěžících či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový́ účet nahlášen jako podvodný́ a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

Pořadatel důrazně doporučuje soutěžícím, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže Soutěžícího s příspěvkem, který́ dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného, či i jiného důvodu nevhodný́, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

Autorská a jiná práva: Soutěžící je srozuměn s tím, že jím vložený příspěvek včetně jména a příjmení bude zveřejněn na facebooku v souvislosti se soutěží. K takovému zveřejnění osobních údajů a nakládání s příspěvkem tímto uděluje Soutěžící souhlas. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může dále v prostředí sociálních sítí šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený Soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů: Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté jméno, příjmení, (vy)studovaný obor, rok absolutoria a případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem osobních údajů, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat maximálně 2 roky od ukončení soutěže.

Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

  1. právo na přistup k osobním údajům, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký́ je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,
  2. právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
  3. právo na vymazání údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje soutěžícího zpracovávány nezákonně,
  4. právo na omezení zpracování osobních údajů soutěžícího,
  5. právo na přenositelnost údajů, dle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,
  6. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů soutěžícího, případně proti profilování,
  7. právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další důležité podmínky soutěže: Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu soutěže kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhra není právně vymahatelná. Za kvalitu výhry ručí její dodavatel, který také vyřizuje případné reklamace.

Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních Facebookových stránkách s odkazem na platná a úplná pravidla.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook a nijak s ní nesouvisí. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv společnosti Facebook.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu.