Podávání stížností se na Slezské univerzitě v Opavě řídí směrnicí rektora č. 4/2018, k vyřizování stížností, oznámení a podnětů doručených Slezské univerzitě v Opavě a k postupu při poskytování informací na žádost. Za stížnost je v souladu s touto směrnicí považováno podání, které se bezprostředně týká individuálních zájmů stěžovatele, upozorňuje na nedostatky v činnosti univerzity nebo jejích součástí a domáhá se nápravy těchto nedostatků. Za stížnost se nepovažuje oznámení, tj. podání, které se netýká individuálních zájmů toho, kdo oznámení podává, ale je podáno ve prospěch jiného subjektu, a podnět, tj. podání, které obsahuje návrh na zlepšení určité činnosti, postupů nebo určitého stavu věci.

Příjemcem stížnosti jsou:

  • Ústřední podatelna nebo podatelna součásti, pokud je podání učiněno písemně poštou na adresu sídla univerzity nebo její součásti, doručeno osobně nebo učiněno ústně na příslušné podatelně, případně je doručeno v elektronické podobě (datovou schránkou nebo na adresu elektronické podatelny e-podatelna@slu.cz nebo prostřednictvím elektronického formuláře),
  • zaměstnanci univerzity, pokud se jedná se o ústní podání přijaté na konkrétním pracovišti, podání předané mimo příslušnou podatelnu v písemné podobě nebo zaslané na osobní elektronickou adresu.

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, případně co se navrhuje. Měla by obsahovat především ty náležitosti, které jsou třeba pro její vyřízení. Nezbytnými náležitostmi přitom jsou:

  1. jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby jako stěžovatele,
  2. označení orgánu univerzity nebo její součásti, případně osoby, jimž je určena,
  3. označení věci, které se týká.

Pokud nemá všechny náležitosti kvalifikovaného podání, je možno použít § 37 odst. 3 správního řádu, tj. postup k odstranění nedostatků, tzn. u stížnosti, která postrádá náležitosti, jejichž absence brání jejímu úspěšnému vyřízení, vyzve právní oddělení stěžovatele k jejich doplnění v přiměřené lhůtě. Současně je stěžovatel poučen, neučiní-li tak, že jeho stížnost bude bez dalšího odložena.

U stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její podepsání zaručeným elektronickým podpisem.

Stížnost se podává v českém nebo slovenském jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí stěžovatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud mu není prostřednictvím právního oddělení sděleno, že takový překlad není vyžadován (§ 16 správního řádu).

Stížnosti se vyřizují bez zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány ve lhůtě nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny. O vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Je-li podaná stížnost z důvodu nepříslušnosti postoupena, počíná lhůta běžet dnem, kdy byla stížnost doručena věcně příslušné součásti univerzity. Stanovenou lhůtu lze překročit pouze tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti, o prodloužení lhůty musí být stěžovatel písemně vyrozuměn. Stížnost je vyřízena dnem, kdy je vyrozumění o vyřízení stížnosti vypraveno či předáno k poštovní přepravě, bez nutnosti zajistit doručování do vlastních rukou adresáta.

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, přijímá příslušný vedoucí zaměstnanec na základě dohody s právním oddělením univerzity bezodkladně nezbytná opatření k nápravě.

Ve sporných případech a v případech, kdy přijetí opatření přesahuje rámec řídícího oprávnění vedoucího zaměstnance, rozhodne vyšší nadřízený, popř. rektor případně děkan v kompetencích dle § 24 odst. 1 zákona o vysokých školách.

O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě učiní právní oddělení záznam do spisu a současně o nich informuje stěžovatele - obsahem tohoto vyrozumění může být například sdělení o přijetí interního aktu řízení, odstranění nesprávné praxe, o opatřeních v personální rovině apod.