Slezská univerzita v Opavě je veřejnou vysokou školou, která uskutečňuje akreditované studijní programy. Protože je zároveň vysokou školou univerzitní, může uskutečňovat všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Typy studijních programů jsou bakalářský, magisterský a doktorský.

  Podle zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) ve znění účinném do 31. srpna 2016, podléhal studijní program akreditaci, kterou udělovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rozhodnutí o akreditaci bylo podmíněno souhlasným stanoviskem Akreditační komise.

  Od 1. září 2016 platí nová právní úprava (novela č. 137/2016 Sb.), podle které akreditaci studijního programu (nebo institucionální akreditaci) uděluje Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

  Akreditované studijní programy, které Slezská univerzita uskutečňovala ke dni 31. srpna 2016 se dnem nabytí účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., a jeho novely č. 168/2018 Sb., účinné od 31. srpna 2018 stávají studijními programy akreditovanými podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (1. září 2016), a jsou akreditovány na stanovenou dobu, nejméně však do 31. prosince 2024; po tuto dobu zůstává zachováno i dosavadní členění těchto studijních programů na studijní obory. Opatření týkající se případného omezení akreditace zůstávají zachována.

  Ke dni 13.06.2019 má Slezská univerzita v Opavě akreditovány Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství tyto nové studijní programy:

  Usktečňuje
  fakulta
  ISCED -F
  Oblast
  studia
  Název
  Typ
  Profil
  Forma
  studia
  Rozhodnutí
  o akreditaci
  Platnost akreditace

  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné

  0412

  Ekonomické obory
  Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
  bakalářský
  akademický
  prezenční
  NAU-251/2018-13
  28.2.2029

  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné

  0412
  Ekonomické obory
  Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví
  navazující magisterský
  akademický
  prezenční
  NAU-251/2018-13
  28.2.2029

  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné

  0411
  Ekonomické obory

  Finance
  a účetnictví

  bakalářský
  profesní

  prezenční,  kombinovaná

  NAU-253/2018-13
  28.2.2029

  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné

  0688
  Ekonomické obory+Informatika (50%+50%)
  Manažerská informatika
  navazující magisterský
  akademický

  prezenční, kombinovaná

  NAU-254/2018-11
  5.4.2029
  Obchodně podnikatelská fakulta
  v Karviné
  1015
  Ekonomické obory
  Cestovní ruch
  a turismus
  bakalářský
  profesníprezenční
  NAU-252/2018-11
  6.6.2024
  Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  v Opavě
  0613
  Informatika
  Informatika
  bakalářský
  akademický
  prezenční, kombinovanáNAU-390/2018-10
  4.6.2029

  Studijní programy nemají požadovanou konkrétní zdravotní způsobilost, která by podmiňovala studium. Poradenství k přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením poskytuje Poradenské a kariérní centrum Slezské univerzity v Opavě (553 684 813, pkcentrum@slu.cz) a příslušné studijní oddělení.