Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou studentu při studiu nebo při praxi a odpovědnost za škodu způsobenou studenty na praxi je zajištěno platnou celouniverzitní pojistnou smlouvou.

Toto pojištění se vztahuje jak na odpovědnost za škodu způsobenou studentu při studiu nebo praxi, tak na odpovědnost za škodu způsobenou studenty na praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické nebo fyzické osoby, u níž se studium nebo praxe na základě smlouvy uskutečňují.

Pro účely tohoto pojištění se poskytovatel praxe, u nějž se studium nebo praxe uskutečňuje, stejně jako student, vykonávající tuto praxi, považují za pojištěného.

Záznam o úrazu vyhotovuje akademický pracovník, u kterého měl student výuku neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl a záznam o úrazu předá bez zbytečného odkladu k podpisu svému vedoucímu zaměstnanci, který jej neprodleně zašle na vědomí referentu BOZP (kontaktní osoba).

Při nárokování odškodnění ze zákonné pojistky je nutno zaslat záznam o úrazu rovněž odpovědnému pracovníkovi Oddělení ekonomického a účetního, který je pověřen jednáním s pojišťovnou, popř. předložit písemnou žádost o odškodnění při uvědomění referenta BOZP.

Na tiskopis záznam o úrazu se zapisují i drobná poranění studentů, a rovněž se tento záznam zasílá referentu BOZP, který provede zápis do knihy úrazů (školních). Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen, zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knihy úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.