Žádosti o sociální stipendium v akademickém roce 2021/2022
Aktualizováno 29. září 2021


Vážené studentky, vážení studenti,

od 29. září 2021 do 8. listopadu 2021 můžete žádat o sociální stipendium v akademickém roce 2021/2022.

Svůj nárok uplatníte tak, že v tomto termínu doručíte (osobně nebo poštou) na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu originál nebo úředně ověřenou kopii písemného potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a současně s podáním potvrzení zadáte do určené aplikace v IS SU  - ilustrační obr. - dobu, na kterou v rámci akademického roku o toto stipendium žádáte. Potvrzení označte svým UČO a telefonním kontaktem.

Pokud máte k dispozici potvrzení v elektronické podobě a nebo si pořídíte autorizovanou konverzi písemného potvrzení, zasíláte na adresu e-podatelna@slu.cz případně do datové schránky ID: qw6j9hq.

Potvrzení platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem zjišťován (u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2020 – platnost do 30. června 2022, u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2021 – platnost do 30. června 2023.

Nárok můžete uplatnit za určité časové období pouze jednou.
Nárok a podmínky pro přiznání upravuje Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě v čl. 10 a Metodický pokyn rektora č. 3/2021
Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.


Od 9. listopadu 2021  můžete žádat o sociální stipendium v rámci IS SU v úřadovně:

V případě, že budete žádat později, než je výše uvedený termín (tedy v období od 9. 11. 2021 do 31. 5. 2022), je pro tyto účely v rámci úřadovny dostupná aplikace pro elektronické podání žádosti. Nárok vzniká za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky (žádost + platné potvrzení na požadované období).

Žádost se podává do agendy Rektorát/Oddělení pro studijní a sociální záležitosti/Žádost o sociální stipendium.

Kontakt
Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu
Adresa pro osobní doručení: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava; korespondenční adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Stipendium se přiznává na 10 měsíců v akademickém roce, pokud studuje ve standardní době studia a jsou splněny podmínky pro přiznání, jeho výše je jedna čtvrtina výše základní sazby minimální mzdy za měsíc (zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru).

Od 1. ledna 2021 je výše minimální mzdy 15.200,- Kč, stipendium tedy bude ve výši 3.800,- Kč měsíčně.
Sociální stipendium se vyplácí ve dvou termínech - za období září až prosinec a leden až červen.