Žádosti o sociální stipendium v akademickém roce 2023/2024
Aktualizováno 16. ledna 2024
Na ekonomické oddělení byl předán podklad k výplatě sociálních stipendií za období září (říjen) 2023 - prosinec 2023.

Aktualizováno 13. listopadu 2023

Vážené studentky, vážení studenti,

Od 8. listopadu 2023  můžete žádat o sociální stipendium v rámci IS SU v aplikaci Úřadovna

Nárok vzniká za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky (žádost + platné potvrzení na požadované období).

Žádost se podává do agendy Rektorát/Oddělení pro studijní a sociální záležitosti/Žádost o sociální stipendium (mimo období sběru).

Nárok se uplatní tak, že doručíte (osobně nebo poštou) na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu originál nebo úředně ověřenou kopii písemného potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a současně s podáním potvrzení zadáte do určené aplikace v IS SU  - ilustrační obr. - dobu, na kterou v rámci akademického roku o toto stipendium žádáte.  Pokud máte k dispozici potvrzení v elektronické podobě a nebo si pořídíte autorizovanou konverzi písemného potvrzení, zasíláte na adresu e-podatelna@slu.cz případně do datové schránky ID: qw6j9hq.

Potvrzení platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem zjišťován (u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2022 – platnost od 1. října 2022 do 30. června 2024, u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2023 – platnost od 1. října 2023 do 30. června 2025.

Nárok můžete uplatnit za určité časové období pouze jednou a pouze na jedné vysoké škole (pokud máte další studium/studia).

Při souběžném uplatnění nároku na jiné vysoké škole se údaje verifikují v systému Sdružené informace matrik studentů tak, že přednost má nárok u studia s nižším datem zápisu, nižší číselnou částí kódu studijního programu, nižším kódem vysoké školy/fakulty (v tomto pořadí).
Nárok a podmínky pro přiznání upravuje Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě v čl. 10 a Metodický pokyn rektora č. 4/2023
Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

Pokud Vám bude sociální stipendium přiznáno, máte zároveň nárok na mimořádné stipendium podle Stipendijního programu rektora na podporu sociálně znevýhodněných studentů v příslušném akademickém roce. Musíte ovšem splnit další podmínku zisku kreditů k 20. lednu a 30. červnu (v příslušném akademickém roce musí být evidován v IS SU nenulový zisk kreditů za absolvování zapsaných studijních povinností ke dni 20. ledna a 20 kreditů za absolvování zapsaných studijních povinností ke dni 30. června. O toto stipendium už nežádáte, bude přiznáno na základě údajů evidovaných v IS SU, jeho výše je 400,- Kč měsíčně.

Kontakt

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu
Adresa pro osobní doručení: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava; korespondenční adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Stipendium se přiznává na 10 měsíců v akademickém roce, pokud student studuje ve standardní době studia a jsou splněny podmínky pro přiznání, jeho výše je jedna čtvrtina výše základní sazby minimální mzdy za měsíc (zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru).

Od 1. ledna 2023 je výše minimální mzdy 17.300,- Kč, stipendium tedy bude v roce 2023 ve výši 4.330,- Kč měsíčně, od 1. ledna 2024 je výše minimální mzdy 18.900,- Kč, stipendium v roce 2024 bude vypláceno ve výši 4.730,- Kč měsíčně.
Sociální stipendium se vyplácí ve dvou termínech - za období září až prosinec a leden až červen.