Žádosti o sociální stipendium v akademickém roce 2023/2024
Aktualizováno 21. srpna 2023


Vážené studentky, vážení studenti,

od 1. září 2023 do 7. listopadu 2023 můžete žádat o sociální stipendium v akademickém roce 2023/2024.

Svůj nárok uplatníte tak, že v tomto termínu doručíte (osobně nebo poštou) na Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu originál nebo úředně ověřenou kopii písemného potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory, který přiznal přídavek na dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a současně s podáním potvrzení zadáte do určené aplikace v IS SU  - ilustrační obr. - dobu, na kterou v rámci akademického roku o toto stipendium žádáte. Potvrzení označte svým UČO a telefonním kontaktem.

Pokud máte k dispozici potvrzení v elektronické podobě a nebo si pořídíte autorizovanou konverzi písemného potvrzení, zasíláte na adresu e-podatelna@slu.cz případně do datové schránky ID: qw6j9hq.

Potvrzení platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem zjišťován (u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2022 – platnost od 1. října 2022 do 30. června 2024, u potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2023 – platnost od 1. října 2023 do 30. června 2025.

Jestliže máte již odevzdáno písemné potvrzení za třetí kalendářní čtvrtletí 2022 v předchozím stipendijním období akademického roku 2022/2023, zasíláte pouze informaci o této skutečnosti na e-mailovou adresu hana.simeckova@slu.cz 

Nárok můžete uplatnit za určité časové období pouze jednou a pouze na jedné vysoké škole (pokud máte další studium/studia).
Při souběžném uplatnění nároku na jiné vysoké škole se údaje verifikují v systému Sdružené informace matrik studentů tak, že přednost má nárok u studia s nižším datem zápisu, nižší číselnou částí kódu studijního programu, nižším kódem vysoké školy/fakulty (v tomto pořadí).
Nárok a podmínky pro přiznání upravuje Stipendijní řád Slezské univerzity v Opavě v čl. 10 a Metodický pokyn rektora č. 4/2023
Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.


Od 8. listopadu 2023  můžete žádat o sociální stipendium v rámci IS SU v úřadovně:

V případě, že budete žádat později, než je výše uvedený termín (tedy v období od 8. 11. 2023 do 31. 5. 2024), bude od 8. listopadu 2023 pro tyto účely v rámci úřadovny dostupná aplikace pro elektronické podání žádosti. Nárok vzniká za každý celý kalendářní měsíc, po který jsou splněny podmínky (žádost + platné potvrzení na požadované období).

Žádost se podává do agendy Rektorát/Oddělení pro studijní a sociální záležitosti/Žádost o sociální stipendium.

Kontakt
Oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu
Adresa pro osobní doručení: Olbrichova 625/25, 746 01 Opava; korespondenční adresa: Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
Stipendium se přiznává na 10 měsíců v akademickém roce, pokud student studuje ve standardní době studia a jsou splněny podmínky pro přiznání, jeho výše je jedna čtvrtina výše základní sazby minimální mzdy za měsíc (zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru).

Od 1. ledna 2023 je výše minimální mzdy 17.300,- Kč, stipendium tedy bude v roce 2023 ve výši 4.330,- Kč měsíčně.
Sociální stipendium se vyplácí ve dvou termínech - za období září až prosinec a leden až červen.