Harmonogram akademického roku Slezské univerzity v Opavě určuje termíny událostí uvedené v čl. 3 odstavci 1 až 4 Studijního a zkušebního řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění.

Mimo období určené tímto harmonogramem může být stanoveno děkanem období výuky probíhající ve studijním programu v cizím jazyce, v kombinované formě studia a státní závěrečné zkoušky, případně další termíny průběhu akademického roku.

V případě, že je studijní program uskutečňován univerzitou spolu s vysokoškolským ústavem, vykonává působnost děkana ředitel příslušného vysokoškolského ústavu.