Dne 8. června 2022 byly předány ekonomickému oddělení podklady pro vyplacení ubytovacích stipendií. 

Výši ubytovacího stipendia v roce 2022 stanovuje rektor za období leden-červen a červenec-prosinec.
Za období leden-červen 2022 je výše stipendia 5.390,- Kč.

Aktualizováno 13. května 2022

Vážené studentky, vážení studenti,

dne 6. května 2022 byla vydána elektronická rozhodnutí o přiznání stipendia za období leden - červen 2022 všem studentům, kteří měli na stipendium nárok a potvrdili splnění podmínek (podali žádost) v IS SU.

Stipendium bude možné vyplatit až tehdy, pokud budou všechna rozhodnutí pravomocná - tedy v nejzazším termínu po 30 dnech ode dne zpřístupnění v IS SU. Pokud tedy nemáte vůči rozhodnutí námitky, seznámili jste se s ním a souhlasíte s ním, je možné se vzdát v rámci agendy práva na odvolání - pokud by tak učinili všichni studenti dříve než je zákonná lhůta, mohlo by být stipendium vyplaceno dříve.

Kontakt: Ing. Hana Šimečková

Aktualizováno 16. října 2021

Žádosti o ubytovací stipendium v období od 1. září 2021 do 31. prosince 2022

S účinností od 1. ledna 2022 dochází ke změně Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě pro podávání žádostí o ubytovací stipendium, v akademickém roce 2021/2022 a následném období do 31. prosince 2022 bude ubytovací stipendium administrováno jinak než doposud.

Žádost se bude podávat elektronicky v IS SU, o vyhlášeném sběru žádostí obdrží každý student informaci na e-mail uvedený v IS SU.

Žádosti se budou podávat v těchto stipendijních obdobích/sběrech:

  • v době od 16. října 2021 do 8. listopadu 2021 na období 1. září 2021 - 31. prosinec 2021

  • ve dnech 9. až 30. listopadu lze podat na prosinec 2021 (pozor! v tomto případě přes aplikaci v úřadovně)

  • v období od 1. do 30. dubna 2022 se žádá o stipendium na 1. leden 2022 - 30. červen 2022

  • v době od 20. října do 20. listopadu 2022 se podávají žádosti na období 1. červenec 2022 - 31. prosinec 2022.

Podrobnosti upravuje Metodický pokyn rektora č. 4/2021

Kontakt: Ing. Hana Šimečková

Žádost se podává v rámci aplikace Stipendium na podporu ubytování - která je přístupná v IS SU po přihlášení. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia jste povinni zkontrolovat, případně aktualizovat adresu svého trvalého bydliště.

Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

Jestliže si studium hradíte, protože studujete v anglickém jazyce, na ubytovací stipendium nemáte nárok.

Výjimka ve způsobu podávání platí v období od 9. do 30. 11. 2021 - pro tyto účely v rámci úřadovny dostupná aplikace pro elektronické podání žádosti. Nárok Vám vznikne při splnění stanovených podmínek pouze za měsíc prosinec. Žádost se podává do agendy Rektorát/Oddělení pro studijní a sociální záležitosti/Žádost o ubytovací stipendium.

Podmínky pro přiznání stipendia upravuje čl. 11 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě (v aktuálně platném znění), výplata stipendia, změna výše a odnětí stipendia se řídí čl. 17 a 18.

Rozhodnutí se doručuje elektronicky prostřednictvím IS SU.


Kontakty:

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti, rektorát

            +420 553 684 814

Nárok na stipendium se verifikuje vůči centrální matrice studentů (Sdružené informace matrik studentů - SIMS). Jednou z podmínek je ta, že žadatel studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, pokud je k 31. říjnu téhož roku zapsán pouze v jednom studijním programu).

U studentů se akceptují pouze rozpočtová studia, nezohledňuje se studium hrazené z jiných prostředků než rozpočtu MŠMT, studium plně hrazené studentem (tj. studium v cizím jazyce), studium hrazené dle evidence Domu zahraniční spolupráce a studium na soukromé vysoké škole.

Podmínka studia v prvním studijním programu je podrobněji definována v centrální matrice studentů SIMS takto:

  • Bakalářské a magisterské dlouhé SP (dále BSP, MSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium libovolného typu a ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.

  • Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále MNSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium MSP nebo MNSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.

  • Doktorské SP (dále DSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium DSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.