Aktualizace 23. ledna 2024

Žádosti o ubytovací stipendium v období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024

Žádost se podává elektronicky v IS SU, o vyhlášeném sběru žádostí obdrží každý student informaci na e-mail uvedený v IS SU.

Ubytovací stipendium se vyplácí vždy na příslušné stipendijní období (leden-červen a červenec-prosinec).

V době od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024 se podávají žádosti na období 1. leden 2024 - 30. červen 2024.

Podrobnosti upravuje Metodický pokyn rektora č. 1/2024

Kontakt: Ing. Hana Šimečková

Žádost se podává v rámci aplikace Stipendium na podporu ubytování - která je přístupná v IS SU po přihlášení. Před potvrzením splnění podmínek pro přiznání stipendia jste povinni zkontrolovat, případně aktualizovat adresu svého trvalého bydliště.

Pokud nemáte v IS SU zadán bankovní účet, zadává se v aplikaci Nastavení čísla účtu pro výplatu stipendií.

!!! Jestliže si studium hradíte, protože studujete v anglickém jazyce, na ubytovací stipendium nemáte nárok. !!!

Podmínky pro přiznání stipendia upravuje čl. 11 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě (v aktuálně platném znění), výplata stipendia, změna výše a odnětí stipendia se řídí čl. 17 a 18. Rozhodnutí se doručuje elektronicky prostřednictvím IS SU.


Kontakty:

Oddělení pro studijní a sociální záležitosti, rektorát

            +420 553 684 814

Nárok na stipendium se verifikuje vůči centrální matrice studentů (Sdružené informace matrik studentů - SIMS). Jednou z podmínek je ta, že žadatel studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku, pokud je k 31. říjnu téhož roku zapsán pouze v jednom studijním programu).

U studentů se akceptují pouze rozpočtová studia, nezohledňuje se studium hrazené z jiných prostředků než rozpočtu MŠMT, studium plně hrazené studentem (tj. studium v cizím jazyce), studium hrazené dle evidence Domu zahraniční spolupráce a studium na soukromé vysoké škole.

Podmínka studia v prvním studijním programu je podrobněji definována v centrální matrice studentů SIMS takto:

  • Bakalářské a magisterské dlouhé SP (dále BSP, MSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium libovolného typu a ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.

  • Magisterské SP navazující na bakalářské SP (dále MNSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium MSP nebo MNSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.

  • Doktorské SP (dále DSP) - Studium v prezenční formě studia, nepřekračuje standardní dobu studia v aktuálním (prvním) studiu a ani v žádném ze souběžných studií (ukončených úspěšně či neukončených), s ohledem na financování (existuje-li některá část souběžného studia financovaná z rozpočtu MŠMT); přičemž neexistuje žádné studium DSP libovolného ukončení, u kterého byla některá část financovaná z rozpočtu MŠMT, a které začalo dříve než aktuální studium.