Dodatek k diplomu - Diploma Supplement - je dvojjazyčný dokument vydávaný společně s diplomem  všem absolventům Slezské univerzity v Opavě.


Shrnuje v češtině a angličtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení.  Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO.

Dodatek k diplomu přibližuje budoucím zaměstnavatelům absolventů univerzity obsah studia, úroveň a postavení absolvovaných studijních programů, přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace. Není náhradou životopisu a nenahrazuje ani doklad o získané kvalifikaci (tvoří přílohu diplomu), není ani nástrojem, který zaručí automatické uznání.

Obsahem dodatku k diplomu jsou

  • Informace o totožnosti držitele kvalifikace

  • Informace o druhu kvalifikace

  • Informace o úrovni kvalifikace

  • Informace o obsahu a dosažených výsledcích

  • Informace o funkci kvalifikace

  • Doplňkové informace

  • Potvrzení dodatku

  • Informace o národním vysokoškolském systému

DS přináší výhody pro absolventy i vysokou školu.

Pro absolventy je kvalifikace lépe čitelná a snadno srovnatelná v zahraničí, dodatek k diplomu přesně popisuje kompetence získané během jejich studia a umožňuje jim snazší přístup k příležitostem pro práci nebo další studium v ​​zahraničí.

Pro vysokoškolské instituce  se udělovaná kvalifikace stává více transparentní (díky snadnějšímu akademickému a profesnímu uznání) při zachování vnitrostátní/institucionální autonomie v rámci společného rámce přijatého v celé Evropě, poskytuje informované úsudky o kvalifikacích, které lze chápat v jiných vzdělávacích kontextech, zviditělňuje instituci v zahraničí, zvyšujevyhlídky na uplatnění absolventů doma i v zahraničí, přináší rovněž časovou úsporu poskytováním opovědí na mnoho otázek, které se často kladou na instituce ohledně obsahu a přenositelnosti jejich kvalifikací.