Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

Přijímací řízení do doktorského studijního programu je uvedeno zvlášť. Činnost studijního oddělení zde vykonává Referát pro vědu a zahraniční styky.

Bakalářské a navazující magisterské studijní programy 

Bakalářský (akademicky zaměřený) studijní program Fyzika tříleté prezenční studium se specializacemi:

  • Astrofyzika
  • Astronomie a popularizace

Bakalářský (profesně zaměřený) studijní program Aplikovaná fyzika tříleté prezenční studium se specializacemi:

  • Fyzikální diagnostické metody
  • Monitorování životního prostředí

Navazující magisterský (akademicky zaměřený) studijní program Teoretická fyzika dvouleté prezenční studium se specializacemi:

  • Částicová fyzika
  • Relativistická astrofyzika
  • Počítačová fyzika

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

Navazující magisterský (akademicky zaměřený) studijní program Observační astrofyzika vysokých energií dvouleté prezenční studium.

Navazující magisterský (profesně zaměřený) studijní program Multimediální techniky dvouleté prezenční studium.

Termín odevzdání přihlášek v prvním kole přijímacího řízení

Bakalářské a navazující magisterské studium 30. 4. 2024

Termín úhrady poplatku za přijímací řízení v prvním kole

Bakalářské a navazující magisterské studium 30. 4. 2024

Termín odevzdání přihlášek v druhém kole přijímacího řízení

Bakalářské a navazující magisterské studium 31. 8. 2024

Termín úhrady poplatku za přijímací řízení v druhém kole

Bakalářské a navazující magisterské studium 31. 8. 2024

Při platbě převodem je rozhodující datum zadání platebního příkazu.

Přijímací zkoušky

U bakalářských studijních programů Aplikovaná fyzika a Fyzika budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky na základě řádně podané přihlášky. U navazujících magisterských studijních programů Teoretická fyzika, Observační astrofyzika vysokých energií a Multimediální techniky budou uchazeči přijati na základě vstupního pohovoru.

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 bude ke studiu bakalářských studijních programů Aplikovaná fyzika a Fyzika přijato nejvýše 200 uchazečů. V navazujícím magisterském studijním programu Multimediální techniky a Observační astrofyzika vysokých energií a v každé ze specializací navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika bude přijato nejvýše 15 uchazečů.

Přihláška ke studiu

Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz). Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

Požadované přílohy k přihlášce

Bakalářský studijní program Fyzika a Aplikovaná fyzika

Při zápisu do studia je uchazeč povinen předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika, Observační astrofyzika vysokých energií a Multimediální techniky

Uchazeč je povinen k přihlášce doložit výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia. Jako tento doklad může posloužit i úředně ověřený opis dodatku k diplomu, nebo opis prospěchových karet, případně výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Dále je nutné doručit úředně ověřený opis bakalářského (nebo magisterského) diplomu a to nejpozději při zápisu do studia. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Uchazeči jsou povinni doručit tyto doklady nejpozději 10. 9. 2024.

Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 500,- Kč. Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě.
Slezská univerzita v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě
Bezručovo nám. 1150/13
746 01 Opava
tel.: +420 553 684 285
e-mail: studium@physics.slu.cz
web: http://www.physics.slu.cz