Všechny nové studijní programy byly akreditovány pod Fyzikálním ústavem v Opavě, kromě bakalářského studijního programu Multimediální techniky, který získal akreditaci pod Filozoficko-přírodovědeckou fakultou. Výuku ve všech těchto studijních programech zajišťují pracovníci Fyzikálního ústavu v Opavě.

Nové akreditace

Bakalářské studium (Bc.)

Studijní program: Fyzika

Jedná se o akademicky zaměřený bakalářský studijní program, jehož cílem je poskytnout ucelené bakalářské vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice a dále volbou specializace umožnit studentům orientovat se více buď na teoretickou fyziku a astrofyziku nebo na praktickou astronomii a popularizaci přírodních věd. Absolventi studia získají navíc základní znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů a zpracování experimentálních dat. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na různé úrovni – od popularizační až po ryze odbornou, a dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí absolventů.

Specializace: Astrofyzika

Absolventi specializace získají znalosti teoretické a matematické fyziky, znalosti teoretické astrofyziky a programování a numerického modelování fyzikálních procesů.

Specializace: Astronomie a popularizace
Absolventi specializace získají znalosti spojené s praktickou astronomií, dále znalosti nutné pro zpracování napozorovaných dat a znalosti komunikačních a popularizačních technik.
Studijní program: Aplikovaná fyzika

Profesně zaměřený bakalářský studijní program Aplikované fyziky je ucelenou přípravou absolventa v potřebných základních fyzikálních a matematicko-informatických disciplínách. Volbou specializace program umožňuje orientovat studium podle jeho zájmů a preferencí. Tato koncepce umožní studentům zvolit teprve v průběhu studia (typicky po prvním roce studia) odbornou orientaci. Důležitou roli hraje sepětí studia s praxí a participace studentů v kooperujících firmách, jejich činnostech a projektech.

Specializace: Monitorování životního prostředí

Studenti specializace získají znalosti aplikace fyzikálních zákonitostí na problémy měření a monitorování (včetně životního prostředí), dále znalosti základních i pokročilých metod monitorování a telemetrie životního prostředí. Také získají znalosti metod monitorování vlivů elekromagnetických, optických, vibračních a akustických, dále metod monitorování fyzikálních vlastností a látek znečišťujících ovzduší, vody a půdy. Zvládnou modelování znečištění včetně účinků na lidské zdraví, ekosystémy a materiály.

Specializace: Fyzikální diagnostické metody
Studenti získají znalosti a praktické zkušenosti v použití moderních (zejména medicínských) zobrazovacích metod, dále znalosti a praktické zkušenosti v použití analytických metod založených na využití RTG záření. V rámci studia využití specializovaný a modelovací software a získají tak znalosti nutné pro analýzu a zpracování naměřených dat.
Studijní program: Multimediální techniky

Cílem bakalářského profesně zaměřeného studijního programu je připravit absolventa na samostatnou práci s filmovou a další audiovizuální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v široké oblasti multimediální tvorby. Obor se primárně hodí pro uchazeče se zájmem o široké uplatnění v oblasti tvorby filmu a dalších typů AV děl nebo pro uchazeče, kteří v oblasti audiovize ještě nejsou zcela rozhodnuti nad svou profilací. Student se v rámci profilací může zaměřit na kteroukoliv specializaci, ať již na oblast kamerové tvorby, zvukové tvorby, režie, dokumentární tvorby, experimentální a technickou fotografii, popularizaci vědy nebo aplikovanou (počítačovou) fyziku a modelování.

Navazující magisterské studium (Mgr.)

Studijní program: Teoretická fyzika

Cílem studia akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika je vzdělání studentů v oblasti Fyzika na magisterské úrovni se zaměřením na teoretickou fyziku; díky rozdělení na specializace se studenti mohou zaměřit více na partie částicové fyziky, relativistické astrofyziky nebo počítačové fyziky. Znalosti a dovednosti získané v průběhu studia jsou cílené na budoucí doktorské studium v oblasti Fyzika a související uplatnění začínajícího (zejména teoretického) fyzika, však také pro přechod mimo akademickou sféru. Významným cílem studia je i zvládnutí metod a technik prezentace osvojených poznatků a vědeckých výsledků na odborné úrovni, také dále rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí.

Specializace: Částicová fyzika

V zaměření "Částicová fyzika" získají studenti znalosti a dovednosti nezbytné pro účast na aktivním výzkumu částicových teorií. Základními pilíři jsou speciální teorie relativity, kvantová mechanika a kvantová teorie pole. Naši odborníci aktivně spolupracují s výzkumníky z renomovaných laboratoří v CERNu a ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně (Rusko). Studenti tak mají možnost navázat spolupráci s předními světovými odborníky v oblasti částicové fyziky a aktivně participovat na významných experimentech.

Specializace: Relativistická astrofyzika

Cílem zaměření "Relativistická astrofyzika" je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi k řešení struktury neutronových hvězd, analýze stability černých děr, modelování optických efektů v silně zakřivených prostoročasech, analýze teplotních fluktuací reliktního záření a určení parametrů vesmíru. Studenti se kromě standardní teorie gravitace, se kterou je obecná teorie relativity seznámí, obeznámí také s alternativami, jako je bránová teorie a Hořavova gravitace, které jsou prostředníky mezi kvantovou a klasickou teorií gravitace. Studenti dále získají dovednosti pro analýzu astronomických dat a konfrontaci astronomických měření s teoretickými modely.

Specializace: Počítačová fyzika
Pro konfrontaci fyzikálních teorií s experimentem, je potřeba sestavit fyzikální modely, které se co nejvíce blíží skutečnosti. Rovnice popisují takový model matematicky, avšak nejsou většinou řešitelné analyticky a je potřeba, použít k jejich řešení numerické metody a algoritmy. Studenti v zaměření "Počítačová fyzika" získají znalosti a dovednosti umožňující připravit kódy, řešící numericky fyzikální problémy. Budou schopni implementovat kódy tak, aby efektivně využívaly HPC (High Performance Computing) Servery. K přípravě numerických algoritmů budou schopni s používat systém pro symbolické výpočty Wolfram Mathematica, který je také excelentním nástrojem pro přípravu prezentací výsledků.
Studijní program: Multimediální techniky

Cílem profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Multimediální techniky je vytvořit potřebný spojovací můstek mezi tvůrčí prací a schopností realizovat díla komunikující moderní vědu s hlubší znalostí problematiky a s kritickým přístupem, tedy s plnou znalostí vědecké metody. Cílem navazujícího studia je připravit autory plně soběstačné, schopné tvořit samostatné audiovizuální pořady pro půlhodinová a hodinová programová okna televizních stanic nebo celovečerního formátu (nebo kvalitativní obdoby v jiné oblasti multimediální tvorby) anebo vést a řídit štáb schopný takové produkce. Nově akreditovaný magisterský program Multimediální techniky je zaměřen na úzkou spolupráci s praxí, na tvorbu nejen klasických audiovizuálních pořadů, ale také na využití nových médií (např. digitální sférické projekce nebo virtuální reality).

Studijní program: Observační astrofyzika vysokých energií

Cílem akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu je získat komplexní vzdělání v oblasti astrofyziky vysokých energií se silným důrazem na observační aspekty. Důraz je kladen na propojení teoretických modelů z oblasti relativistické fyziky, astrofyziky i astročásticové fyziky s fyzikálními procesy pozorovanými ve vesmíru. V rámci astrofyziky vysokých energií bude studium primárně orientováno na získání přehledových znalostí o kosmických zdrojích vysokoenergetických emisí. Budou diskutovány rentgenové a gama emise stelárních objektů i komplexní emise klasifikace aktivních galaktických jader. Studenti budou také seznámeni s vysokoenergetickým kosmickým zářením a teoretickou interpretací jeho výskytu. Studenti budou detailně seznámeni s astrofyzikálními modely bílých trpaslíků, neutronových hvězd a černých děr s důrazem na manifestaci teoretických predikcí v observačních datech. Cílem studia je i úvod do gravitační astronomie zahrnující znalostí o zdrojích gravitačních vln a jejich detekci a interpretaci orientovaná opět primárně na observaci.

Rigorózní řízení

Doktorské studium (Ph.D.)

Studijní program: Teoretická fyzika a astrofyzika

Odborné znalosti a dovednosti a obecné způsobilosti získané v průběhu studia jsou cílené na zcela samostatné a z hlediska světového kontextu plnohodnotné vědecko-výzkumné působení v oblasti teoretické fyziky a astrofyziky, s rozsáhlým využitím matematických a počítačových metod umožňujících flexibilní změny zaměření vědeckého výzkumu. Dalším cílem studia je rozvoj kritického myšlení a zvládnutí dynamicky se vyvíjejících informačních technologií jak v oblasti hardwaru, tak softwaru.

Dobíhající akreditace

Bakalářské studium

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika

Absolvent získá znalosti základů teoretické fyziky, astrofyziky a počítačových metod. Najde uplatnění na pracovištích zabývajících se astronomií a astrofyzikou, ale také ve vědecko-výzkumných institucích, průmyslových podnicích či v oblasti služeb při tvorbě multimediálních pořadů. Bakalářský obor Astrofyzika je koncipován jako předpoklad pro další navazující magisterské studium (navazující obor Teoretická fyzika), na něž lze navázat doktorským studiem oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.

Studijní program: Aplikovaná fyzika
Studijní obor: Monitorování životního prostředí

Absolvent se uplatní na místech odborných pracovníků nebo referentů na nižším, resp. středním stupni řízení na různých úsecích regionálního rozvoje se zaměřením na problematiku životního a pracovního prostředí jak v rámci veřejné správy, tak v soukromé sféře na místní a regionální úrovni. Najde uplatnění v územních orgánech státní správy, jako pracovníci různých odborů na obecních, městských a krajských úřadech, v průmyslových a zemědělských podnicích, lesnictví, u agentur a poradenských firem zajišťujících rozvoj různých podnikatelských aktivit a služeb v oblasti životního a pracovního prostředí a zaměstnanosti v obcích a regionech.

Studijní obor: Multimediální techniky

Cílem studijního oboru je připravit absolventa na samostatnou práci s filmovou a další audiovizuální technikou a efektivní spolupráci s umělci, vědci a dalšími specialisty v široké oblasti multimediální tvorby. Obor se primárně hodí pro uchazeče se zájmem o široké uplatnění v oblasti tvorby filmu a dalších typů AV děl nebo pro uchazeče, kteří v oblasti audiovize ještě nejsou zcela rozhodnuti nad svou profilací. Absolvent bude schopen samostatně zvládnout kompletní realizaci audiovizuálních děl nejrůznějších druhů (např. dokumentů, krátkých filmů, rozhlasových pořadů a her, multimediálních prezentací či výukových programů). Zaměření tvorby je vedeno prioritně do oblasti popularizace vědy a techniky a komunikace vědy. Ale stejně tak absolvent disponuje všeobecnými znalostmi a dovednostmi týkajícími se všech aspektů tvorby filmového (hraného i animovaného), zvukového, hudebního, nebo multimediálního díla. Navíc také prochází základními kurzy směřující k poznání a chápání přírodních zákonů. Tedy kurzy se zaměřením na fyziku, matematiku a počítačovou techniku. Student se v rámci profilací může zaměřit na kteroukoliv specializaci, ať již na oblast kamerové tvorby, zvukové tvorby, režie, dokumentární tvorby, experimentální a technickou fotografii, popularizaci vědy nebo aplikovanou (počítačovou) fyziku a modelování. Absolvent má perfektní znalosti v oblasti sociálních sítí a internetu, rozšířené reality, multimédií, fotografie a filmového umění, zvuku, kamery, produkce a režie AV díla, ale také komunikace. Má odborné znalosti a dovednosti týkající se hardwaru a softwaru PC, webových prezentací, digitální fotografie, práce s digitální kamerou, práce se zvukem, zpracování digitální fotografie, videozáznamu a zvuku na PC, scenáristiky, i komunikace v anglickém jazyce. Absolvent může pracovat samostatně či jako zaměstnanec ve větším technickém či (dle individuálních schopností) tvůrčím týmu firmy, která se věnuje multimédiím či audiovizi, což je např. televize, tisk nebo audiovizuální či komunikační centra dnes často zřizovaná v rámci mnoha velkých firem. Bude ceněným členem komunikačních týmů vědecko-výzkumných institucí, může být autorem populárně naučných pořadů pro planetária, technických videí pro firmy, ale může také působit v uměleckých týmech, díky svému širokému zaměření na mnoha různých pozicích.

Studijní obor: Počítačová technika a její aplikace

Studijní obor je zaměřen na využití počítačové techniky při fyzikálních měřeních a zpracování dat, na metody aplikované fyziky nacházející uplatnění v informačních systémech a na vzdělávání studentů v rozvíjejících se oblastech informačních systémů a informačních technologií (IS/IT). Studenti jsou připravováni k efektivnímu využívání informačních technologií a to jak při samostatné, tak týmové práci, zejména ve spolupráci s fyziky, informatiky, matematiky a inženýry.

Navazující magisterské studium (Mgr.)

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika

Absolvent se po získání základních znalostí všech disciplín teoretické fyziky může zaměřit na oblast relativistické fyziky a astrofyziky, fyziky elementárních částic či kvantové teorie molekul. Významným aspektem studia je počítačové modelování fyzikálních procesů vyžadující znalosti numerických metod a speciálního matematického softwaru i vytváření vlastních softwarových produktů. Najde uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu, průmyslových podnicích i v oblasti služeb. Magisterské studium teoretické fyziky ovšem vytváří velmi dobré předpoklady i pro vědeckou práci v rámci doktorského studia, jež je základem pro působení v akademickém prostředí vysokých škol a výzkumných ústavů.

Studijní obor: Počítačová fyzika

Absolvent oboru Počítačová fyzika se může specializovat v jednom z následujících zaměření: Počítačové simulace fyzikálních procesů, Grafické a multimediální zpracování počítačových simulací, zpracování a využití experimentálních a observačních dat. Bude veden k interdisciplinární a týmové práci, ke spolupráci s experty v oblasti matematiky, informatiky, s inženýry a odborníky v oblasti techniky, ale i odlehlejších oblastí (např. multimédií, životního prostředí). Dokáže efektivně a kreativně využívat potenciálu metod založených na výpočetní technice nejen při modelování fyzikálních procesů, ale také v řadě dalších oblastí využívajících výpočetní techniku. Získá předpoklady pro specializaci a adaptaci jak ve vědeckých institucích zabývajících se aplikovaným i základním výzkumem, tak v jiných oblastech vyžadujících dovednosti a kreativitu v aplikování moderních fyzikálně-matematických a výpočetních metod či aplikací a zpracování dat. Absolvent bude připraven pro uplatnění v řadě oblastí aplikace počítačových metod, matematiky, fyziky a informatiky; najde však uplatnění i v průmyslu, v oblasti služeb a veřejné správy.

Doktorské studium (Ph.D.)

Studijní program: Fyzika (čtyřletá)
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika

Absolvent najde uplatnění jako vědecko-výzkumný a pedagogický pracovník na VŠ univerzitního směru a ve vědeckých ústavech zabývajících se výzkumem v oblasti teoretické fyziky a to jak v ČR, tak v zahraničí. Lze bezprostředně předpokládat působení v pozici post doktorandů na spolupracujících zahraničních institucích (SISSA v Terstu, Univerzita v Oxfordu, apod.). Nabyté znalosti a dovednosti může absolvent velmi efektivně uplatnit i na výzkumných ústavech průmyslových podniků zabývajících se modelováním fyzikálních procesů (např. v oblasti hydrodynamiky, termodynamiky, pružnosti). Získané dovednosti při práci s výpočetní technikou pak může uplatit kdekoli v průmysl u, službách i veřejné správě.