IP projekty

Rozvojové programy jsou vyhlašovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na kalendářní rok. Cílem rozvojových programů je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v Dlouhodobém záměru MŠMT a jeho Aktualizaci.

Veřejné vysoké školy si jako předkladatelé projektů zvolí v jednotlivých programech ty priority, které jsou pro jejich vysokou školu nejdůležitější a jsou v souladu s jejich dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací pro příslušný rok, vzájemně je vhodně propojí a umožní v rámci projektu spolupráci jejich jednotlivých součástí tak, aby přispěla k celkovému rozvoji vysoké školy. Projekty vysokých škol musejí být založeny na analýze jejich činnosti a výsledků za uplynulé období.

Předkládané projekty se dělí do dvou částí

  • Centralizované – jsou projekty, na jejichž řešení má ministerstvo v souladu se svým dlouhodobým záměrem prioritní zájem, a proto budou financovány mimo orientační limit. Veřejné vysoké školy zde mohou předkládat pouze takové projekty, které nelze podpořit z operačních programů.
  • Decentralizované – jsou integrované projekty vycházející z aktualizace dlouhodobého záměru VŠ, z analýzy rozvoje instituce a předkládané v rámci tzv. orientačního limitu, který vyjadřuje výši předpokládané dotace pro jednotlivé školy.

Přehled projektů

Číslo projektu: 3/1
Název projektu: Podpora internacionalizace doktorského studia v rámci výzkumných center FÚ
Řešitel projektu: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Číslo projektu: 15/19
Název projektu: Rozšiřování externí spolupráce a zvyšování kvality výzkumu a zapojení studentů v oblasti fyziky a informatiky
Řešitel projektu: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Číslo projektu: 5/19
Název projektu: Marketing a propagace
Řešitel projektu: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Doba řešení projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Interní soutěž SU v rámci IP (ISIP)

Byla vyhlášena Interní soutěž v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě na rok 2019, která se řídí Směrnicí rektora č. 13/2015 – Zásady Interní soutěže v rámci Institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě a dále Rozhodnutím rektora č. 15/2018, jímž se vyhlašuje ISIP 2019.

Členové komise ISIP FÚ

  • RNDR. Tomáš Gráf, Ph.D. – předseda komise
  • doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.
  • doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.
  • doc. RNDr. Gabriel Tӧrӧk, Ph.D.
  • Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.

Přehled projektů

Číslo projektu: 15/ISIP/2020
Název projektu: Modernizace a rozvoj technologické výbavy pro výuku fyzikálně zaměřených studijních programů
Řešitel projektu: RNDr. Jan Novotný, Ph.D.
Doba řešení projektu: 21. 4. 2020 – 31. 12. 2020

Číslo projektu: LTI17018, INTER-INFORM
Název projektu: Podpora a rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce v oblasti relativistické astrofyziky a přípravy rentgenových kosmických misí
Řešitel projektu: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2017–2020

Číslo projektu: LTC18058, INTER-COST
Název projektu: Neutronové hvězdy a pulsary
Řešitel projektu: Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2018–2021

Číslo projektu: LM 2018112
Název projektu: FAIR-CZ-OPII (Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky – OP II) reg.číslo CZ.02.1.01/0.0
Řešitel projektu: Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020–2022

Číslo projektu: LTT 17003
Název projektu: Studium baryonových systémů v mezinárodním výzkumném centru FAIR
Řešitel projektu: Ing. Vratislav Chudoba, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2017–2021

Číslo projektu: UIAO3-123
Název projektu: CLAIRO (Clean Air and Climate Adaptation in Ostrava and Other cities)
Řešitel projektu: doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.
Doba řešení: 2018–2021

Projekty OP VVV

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010238
Název projektu: Zvýšení kvality vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě ve vazbě na potřeby Moravskoslezského kraje
Řešitel projektu: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2018–2022

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013364
Název projektu: OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU
Řešitel projektu: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2019–2022

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016951
Název projektu: Zvýšení kvality interního grantového schématu Slezské univerzity v Opavě
Řešitel projektu: prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020–2022

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696
Název projektu: Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě
Řešitel projektu: doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2020–2022