Obecné informace o praxi studijního programu Aplikovaná fyzika

Studijní program Aplikovaná fyzika je nástupcem dřívějšího studijního oboru Monitorování životního prostředí a částečně i Počítačová technika a její aplikace, které se vyznačovaly silnou vazbou na aplikační sféru. Studenti byli zapojováni do aktivit spojených například se Slezským zemským muzeem, Krajskou hygienickou stanicí, Fakultní nemocnicí Ostrava, Slezskou nemocnicí v Opavě apod. Odborníci z těchto ale i dalších institucí působili a působí na pozici lektorů nebo externích spolupracovníků. Jelikož je nový program Aplikovaná fyzika akreditován jako profesní, je v něm zahrnuta povinná praxe, jejímž předmětem je aktivní participace studenta na přiděleném projektu ve spolupráci se smluvně zajištěným subjektem. Projekt je zpravidla vázán na téma bakalářské práce. Spolupráce s praxí je zakotvena jednak ve smlouvách o zajištění praxí pro studenty, jednak ve smlouvách s vybranými institucemi a firmami.

Praxe bezprostředně navazuje na znalosti, které si student osvojí v předchozích semestrech povinné výuky. Vzdělávací process v profesně orientovaném programu ale vyžaduje také pohyb v praktickém prostředí a samostatnou práci přímo v prostředí spolupracujících institucí, řešící reálné požadavky praxe.

Předmětem praxe je u firem případně dalších subjektů aktivní participace studenta na přiděleném praktickém projektu ve spolupráci s příslušným oddělením (nebo pracovníkem). V rámci praxe se student seznámí s podstatou projektu a jeho úkolem bude ve spolupráci s určenými pracovníky instituce připravit prezentovatelný výstup – písemně zpracovaný protokol o projektu praxe (na nějž zpravidla navazuje vypracovávání bakalářské práce) obsahující zadání, východiska, postup řešení a dosažené výsledky. Takto vzniklý dokument nebo jeho část je student povinen prezentovat v rámci semináře z bakalářské práce. Rozsah a náročnost projektu by měla odpovídat rozsahu praxe, formát prezentace musí být odsouhlasen před zahájením praxe. V průběhu praxe může být náplň praxe změněna pouze trojstrannou dohodou mezi institucí, školou a studentem.

Odborníci z praxe

Výuka odborníků z praxe se týká výhradně specializovaných předmětů. Standardně se jedná o kolegy, kteří působí částečně jako interní pedagogové na našem ústavu, tak jsou aktivní v tvůrčí činnosti anebo v oblasti, ve které uskutečňují výuku. Ing. Tomáš Janečka patří mezi přední odborníky na monitorovací systémy firmy Elok-Opava, spol. s r.o. Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. je význačným odborníkem v oblasti monitorování a ochrany životního prostředí se zaměřením na ovzduší. Doc. Ing. Petr Habrman, CSc. je držitelem čtyř osvědčení a autorizací od státních úřadů v oblasti ionizujícího záření a zacházení s radionuklidy.