Obsah praxe musí být schválen ředitelem Fyzikálního ústavu v Opavě a zástupcem pracoviště, na němž praxe probíhá. Pro komunikaci s pracovišti je stanoven garant, který má za úkol koordinovat průběh praxe a zajistit všechna potřebná hodnocení praxe, včetně samohodnotící zprávy studenta.

Časový rozvrh praxe

Odborná praxe probíhá podle následujícího schématu:

  • V zimním semestru 3. ročníku (předmět Odborná praxe I), v němž po dobu trvání 12 týdnů (celý semestr kromě posledního, zápočtového týdne) navštěvuje student pracoviště praxe 3 dny v týdnu, celkem tedy: 3 x 8 x 12 = 288 pracovních hodin.
  • V letním semestru 3. ročníku (předmět Odborná praxe II), v němž po dobu trvání 8 týdnů (celý terminální semestr zkrácený kvůli konání státních závěrečných zkoušek) navštěvuje student pracoviště praxe rovněž 3 dny v týdnu, celkem tedy: 3 x 8 x 8 = 192 pracovních hodin.

Celková doba odborné praxe je 288 + 192 = 480 hodin, což odpovídá 12 pětidenním týdnům. Tři dny v týdnu, v nichž bude praxe probíhat, budou předem stanoveny v požadavcích na rozvrh a odsouhlaseny zástupcem pracoviště, na němž praxe probíhá. Toto schéma navrhujeme z následujících důvodů:

  • Pro pracoviště praxe, a zejména pro pracovníka, jenž se bude praktikujícím studentům věnovat, je výhodnější jejich pouze 60% týdenní přítomnost.
  • Toto schéma umožní standardní výuku jak v zimním, tak v letním semestru 3. ročníku; tato výuka bude rozvrhově umístěna do zbývajících dvou dnů v týdnu, v nichž praxe neprobíhá.
  • Téma bakalářské práce je zpravidla vázáno na problematiku, jíž se student v rámci praxe věnuje; je proto výhodné mít možnost navštěvovat pracoviště praxe i během letního semestru 3. ročníku, v němž obvykle finalizace bakalářské práce probíhá.