Úprava závěrečných prací

Pro přihlášení k Státní závěrečné zkoušce, musí student v posledním ročníku odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické a tištěné podobě dle úprav závěrečných prací stanovených FÚ. Elektronická práce je spolu s přílohami nahrávána do IS SU. Tištěné verze se odevzdávají na Referát pro studium a organizaci v jednom výtisku. Tento exemplář musí obsahovat popsané CD nebo DVD s verzí práce a přílohami, které jsou shodné s verzí v IS SU. Popisek by měl obsahovat jméno a příjmení, název práce a rok odevzdání.

Odevzdání závěrečné práce by mělo odpovídat Metodickému pokynu rektora č.2/2017.

Formální náležitosti elektronické verze

Elektronická verze závěrečné práce musí být odevzdána v elektronickém formátu Adobe PDF (soubor typu PDF). Přílohy mohou být v samostatných souborech a v jiných formátech v souladu s obsahem. Elektronickou verzí hmotných předmětů třírozměrné povahy mohou být i digitální snímky.

Dále je nutno samostatně jako zvláštní soubor v prostém textovém formátu odevzdat text anotace závěrečné práce ve všech jazykových verzích. Anotace je určena k samostatnému zveřejnění v databázi pro závěrečné práce a nesmí obsahovat odkazy na seznam literatury. V odkazech na literaturu, pokud je anotace obsahuje, musí být bibliografické údaje explicitně uvedeny.

Vzor podoby závěrečné práce

Při vypracovávání závěrečné práce v systému LaTeX použijte balíček ipothes, jenž je k dispozici v české i anglické verzi.
Při vypracovávání závěrečné práce v systému MS office ve formátu docx použijte tuto šablonu.