Závěrečné práce

Studenti 3. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia musí mít přihlášeno téma závěrečné práce do 30. 11. 2023. Témata závěrečných prací jsou vyvěšena v informačním systému SU (IS SU), kde si je studenti mohou zapisovat.

Zadání práce

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je možné odevzdat zadání závěrečné práce emailem Referentce pro studium a organizaci.

Postup pro přihlášení k zadání:

 • Po přihlášení do systému IS SU kliknete na odkaz Student → Během studia → Rozpisy témat.
 • Z nabízených témat si zvolíte to, o které máte zájem a kliknete na "Přihlásit se" (pokud jste již k tématu nebyli přidáni vedoucím práce).
 • Prostřednictvím tlačítka "Tisknout zadání" vytisknete zadání a odevzdáte jej na sekretariátu FÚ.
 • Sekretářka zadání předá k podpisu řediteli FÚ a informuje Vás, až si jej budete moci vyzvednout.
 • Případné změny v již vytištěném zadání je potřeba provádět společně s vedoucím práce a pro jejich schválení vytisknout znovu "Zadání" a nechat jej podepsat ředitelem FÚ.

Ve formuláři k závěrečné práci je třeba vyplnit:

 • Název: povinně
 • Název anglicky: povinně
 • Vedoucí práce: povinně

Nenajdete-li vedoucího práce v seznamu, kontaktujte prosím is@physics.slu.cz

 • Oficiální zadání: povinně
 • Zadání musí obsahovat cíl práce: povinně
 • Zadání musí obsahovat text: "Práce bude vypracována podle Metodiky úpravy, zpracovávání, ukládání, a zpřístupňování závěrečných prací na Fyzikálním ústavu v Opavě."
 • Dále je možno vložit údaje o harmonogramu vypracování DP / BP/ DISP, osnovu práce, rozsah práce apod.
 • Seznam doporučené literatury: povinně

Podrobnější informace viz pokyny níže:

Odevzdání práce

Pro přihlášení k Státní závěrečné zkoušce, musí student v posledním ročníku odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické a tištěné podobě dle Metodiky úprav závěrečných prací FÚ. Elektronická práce je spolu s přílohami nahrávána do IS SU. Tištěné verze se odevzdávají na Referát pro studium a organizaci v jednom výtisku. Tento exemplář musí obsahovat popsané CD nebo DVD s verzí práce a přílohami, které jsou shodné s verzí v IS SU. Popisek by měl obsahovat jméno a příjmení, název práce a rok odevzdání.

Odevzdání závěrečné práce by mělo odpovídat Metodickému pokynu rektora č.2/2017.

Státní závěrečná zkouška

Studenti v závěrečných ročnících studia odevzdávají přihlášku ke státní závěrečné zkoušce koncem dubna daného akademického roku (termín bývá aktualizován každý rok). Harmonogram Státních závěrečných zkoušek bývá vyvěšen v informačním systému a studenti jsou také vyrozuměni elektronickou poštou.

Seznam povinností ke Státní závěrečné zkoušce (SZZK):

 • dle typu studia musí mít student splněno alespoň 120 (NMgr.), nebo 180 (Bc.) kreditů,
 • splněný daný počet kreditů A a B, dle studijního plánu a dle studijního řádu,
 • odevzdaná přihláška ke SZZK v daném termínu,
 • odevzdaná diplomová práce v daném termínu.

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám v nových akreditacích

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám v dobíhajících akreditacích