Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením

Stanovení výše poplatků spojených se studiem

Stanovení výše poplatků spojených se studiem - zvláštní pravidla pro cizince z Ukrajiny

Vyměření poplatku za studium (rozhodnutí, odvolání, úhrada)

Upozorňujeme studenty, že poplatek jsou povinni uhradit až tehdy, když obdrží rozhodnutí děkana o jeho vyměření - rozhodnutí musí být dle příslušných ustanovení zákona o vysokých školách vydáno písemně.

Na doručování se vztahují obecné předpisy o správním řízení, nepřevzetí korespondence nezbavuje povinnosti hradit poplatky spojené se studiem. Studenti jsou povinni dle zákona o vysokých školách hlásit vysoké škole nebo její součásti adresu určenou k doručování, případně adresu datové schránky, proto věnujte zvýšenou pozornost tomu, jaké údaje máte uvedeny v IS SU.

V případě, že budete podávat odvolání proti rozhodnutí děkana/ředitele, můžete využít tento formulář, který je k dispozici i na stránkách https://www.slu.cz/slu/cz/uzitecnedokumenty.

Odvolání musí být podáno do 30 dnů ode dne jeho doručení, resp. oznámení (rozhoduje datum podání - ať už na poště nebo příslušné podatelně).

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení, odvolání směřující jen proti odůvodnění je nepřípustné!

Případné podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana má odkladný účinek.

Upozorňujeme všechny žadatele, že opožděné odvolání (podané po odvolací lhůtě 30 dnů ode dne převzetí rozhodnutí) je nepřípustné a podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je správní orgán zamítne. Jestliže rozhodnutí již nabylo právní moci, zkoumají se případně předpoklady pro přezkumné řízení, obnovu řízení nebo nové rozhodnutí - podrobně viz § 92 správního řádu.

Vymáhání poplatku za studium prostřednictvím advokáta

Rozhodnutí o vyměření poplatku je exekučním titulem!

V případě, že poplatek neuhradíte ve stanoveném termínu ani na základě písemné výzvy, příslušné podklady jsou postoupeny advokátovi k dalšímu vymáhání v rámci exekuce.

Dlužník je již povinen komunikovat s příslušným exekutorem, Slezská univerzita v Opavě nemůže nic dalšího v této věci činit.

Podrobnosti upravuje Metodický pokyn kvestora k evidenci poplatků spojených se studiem vyměřených podle § 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.