Způsoby úhrad poplatků

Poplatky spojené se studiem lze hradit pouze bankovním bezhotovostním převodem!

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se provádí ve prospěch účtu součásti, která příslušný studijní program uskutečňuje nebo se na něm podílí:
  • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě: ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-0309706853/0300;
  • Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné: ČSOB Ostrava, číslo účtu: 101285316/0300;
  • Matematický ústav v Opavě: ČSOB Ostrava, číslo účtu: 8010-1809708833/0300;
  • Fakulta veřejných politik v Opavě: ČSOB Ostrava, číslo účtu 117032153/0300.

Poplatek za nadstandardní dobu studia se hradí na účet, který máte uvedený ve výrokové části rozhodnutí o vyměření poplatku za studium.

Úhrada poplatku za studium ve studijním programu akreditovaném v cizím jazyce se provádí dle pokynů příslušného pracoviště součásti, které studenty studijního programu v cizím jazyce eviduje.