Organizace studia

Výuka předmětů, které zajišťuje Fyzikální ústav (FÚ), probíhá v prostorách budovy na Bezručově náměstí 13 (laboratoře se nacházejí v suterénu a přízemí, učebny pak ve druhém a třetím patře a v suterénu), výuka předmětů zařazených pod Multimediální techniky probíhá v budově na Hauerově ulici č. 4, předměty vyučované Matematickým ústavem probíhají v učebnách budovy Na Rybníčku 1.

Z důvodu oddělení Fyzikálního ústavu od Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF), jsou dobíhající akreditace registrovány stále pod fakultou. Studenti těchto oborů jsou řazeni pod Centrum interdisciplinárních studií. Výuku nadále zajišťují pracovníci FÚ, studijní záležitosti nadále řeší studijní oddělení FPF. Tito studenti se řídí Harmonogramem akademického roku vydávaným FPF.

Nové akreditace programů jsou již plně zajišťovány Fyzikálním ústavem. Těmto studentům k podpoře jejich studia slouží Studijní referát, sídlící na Bezručově náměstí 13, kancelář č. 217 v prvním patře. Průběh studia v akademickém roce se řídí Harmonogramem akademického roku, vydávaným FÚ.

Imatrikulace z důvodu letošní epidemiologické situace neproběhla.

Státní závěrečné zkoušky probíhají až ve dvou termínech ročně. První termín je v červnu, druhý v srpnu. O přesných termínech budou studenti včas vyrozuměni, pro více informací využijte webovou stránku FÚ věnovanou státním závěrečným zkouškám.

Slavnostní předání diplomů absolventům v přítomnosti vedení univerzity a dané součásti je označováno jako promoce. Podobně jako při imatrikulaci se u nich uplatňují insignie a obřadní obleky, ceremoniál většinou probíhá v Obecním domě Na Rybníčku v období červen/červenec. Absolventi se mohou na promoci přihlásit přes Absolventský portál. Promoce není povinná, absolvent má možnost si diplom vyzvednout na daném studijním oddělení.

Písemnosti doručované prostřednictvím informačního systému

Nově jsou některá kladná vyrozumění doručována prostřednictvím informačního systému IS SU, záporné vyrozumění obdržíte vždy poštou. Prosím kontrolujte si v Informačním systému SU sekce Úřadovna a Stipendia.

Průkazy

Studenti jsou povinni si zařídit průkaz studenta. Mají možnost vybrat si z několika typů karet: ISIC, ALIVE a Student; přičemž každý z nich může sloužit jako průkaz studenta. Díky nim je možné využívat určitých služeb na SU (např. tisk, vstupy do budov, půjčování knih a jiné). Pro více informací prosím využijte stránky o systému IDK (informační systém identifikačních karet).

Elektronická podpora vzdělávání

Každému studentu je při nástupu do studia založena elektronická identita CRO (Centrálního Registru Osob). Těmito údaji je možné se přihlašovat do ostatních systémů provozovaných Slezskou univerzitou. Pokud nemáte zřízeno CRO, je možné se registrovat, nebo využít návod.

Slezská univerzita používá jako informační systém pro studijní agendu IS SU, zde je možné zapisovat si předměty, spravovat své studium, ale také vyřizovat žádosti, přihlašovat se k tématu závěrečné práce a mnoho dalšího. Podrobné informace o fungování lze nalézt na stránkách s návody.

Každý student má povinnost sledovat svou univerzitní emailovou schránku v systému Horde, která je mu založena. Do schránky, podobně jako do dalších systémů, se student přihlašuje pomocí přihlašovacích údajů CRO.

Ve všech univerzitních budovách je možné se přihlásit k bezdrátové Wi-Fi síti Eduroam. V případě potřeby využijte návod k připojení.

Mimo jiné SU provozuje několik systémů pro vzdálenou výuku, které jsou důležité zvláště v době ohrožení COVID19. Např. LMS Moodle, MS Teams, Zoom, BigBlueButton a mnoho dalších. Pro bližší informace o tom, kde výuka probíhá, kontaktujte svého vyučujícího.

Kromě výše zmíněných služeb Slezská univerzita umožňuje studentům využívat Office 365, jednoduše a levně tisknout pomocí tiskáren SafeQ, pohodlně a šifrovaně zasílat velké přílohy pomocí FileSenderu nebo zálohovat či sdílet soubory díky službě OwnCloud. Pro informace o dalších službách navštivte stránky Centra informačních technologií SU.

Stipendia a poplatky

Poskytování stipendií se řídí Stipendijním řádem Slezské univerzity. Rozhodnutí o sociálních a ubytovacích stipendiích je v gesci dané součásti, rozhodování o podpoře ze Stipendijních programů rektora je v gesci rektorátu, u Stipendijního projektu záleží na jeho obsahu. Více na příslušných rektorátních stránkách.

Poplatky spojené se studiem se mohou týkat, jak poplatků za přijímací řízení (platba za přihlášku), tak poplatků spojených s nadstandardní dobou studia. V obou případech se řídí rektorovými rozhodnutími a platnou legislativou, více na rektorátních stránkách.

Poradny

Poradenství na Slezské univerzitě v Opavě zajišťují dvě pracoviště. Jedno se orientuje na poradenství studentům se specifickými potřebami, tj. Poradenské centrum. Druhé pracoviště se orientuje na kariérní poradenství, tj. Kariérní centrum.