Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 (doktorský studijní program)

Studijní program Teoretická fyzika a astrofyzika 

Čtyřleté prezenční nebo kombinované studium

I. kolo přijímacího řízení 1.12.2023 - 31.1.2024
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení     31.1.2024
Termín přijímací zkoušky únor 2024
II. kolo přijímacího řízení1.3.2024 - 30.4.2024
Termín úhrady poplatku za přijímací řízení30.4.2024
Termín přijímací zkouškykvěten 2024

Při platbě převodem je rozhodující datum zadání platebního příkazu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je formou pohovoru, během kterého jsou prověřovány předpoklady uchazeče ke studiu a samostatné vědecké práci. Pohovor se skládá ze tří částí. V první části jsou prověřovány základní znalosti teoretické fyziky a astrofyziky (maximální počet získaných bodů je 40), v druhé části jsou potom diskutovány vlastní vědecké výsledky uchazeče publikované (případně k publikaci připravené) v odborných časopisech, sbornících či v diplomové práci (maximální počet získaných bodů je 45) a ve třetí části je prověřována znalost odborné angličtiny — zejména znalost pasivní — porozumění odbornému textu (maximální počet získaných bodů je 15). Pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 51 bodů. V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 budou ke studiu v prezenční nebo kombinované formě přijati maximálně 5 studentů (celkem).

Vyplnění a odeslání přihlášky ke studiu

Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje Referát pro vědu a zahraniční styky Fyzikálního ústavu v Opavě (tereza.kapusova@physics.slu.cz). Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

Požadované přílohy k přihlášce

Opis (kopie) magisterského diplomu, dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřené vidimací (vidimace ověřuje doslovnou shodu opisu s předloženou listinou) odevzdá uchazeč při zápisu do studia. Tato podmínka neplatí pro absolventy Fyzikálního ústavu v Opavě.

Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 500,- Kč. Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 pro doktorský studijní program

Informace podává Referát pro vědu a zahraniční styky Fyzikálního ústavu v Opavě.
Slezská univerzita v Opavě
Fyzikální ústav v Opavě
Bezručovo nám. 1150/13
746 01 Opava
tel.: +420 553 684 266
e-mail: tereza.kapusova@physics.slu.cz
web: http://www.physics.slu.cz