Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři. Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři.

Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoli typu studijního programu.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 písm. a) až c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o znění a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Uchází-li se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky dosaženého vzdělání podle § 48 odst. 5 písm. a) a b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o znění a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Studenti, kteří se ucházejí o studium ve studijních programech v rámci mobility studentů, nebo na základě mezinárodních smluv nebo smluv a dohod, které umožňují krátkodobé studijní pobyty studentů na univerzitě nebo její součásti, jsou přijímáni na základě podepsaných smluv.

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu vysoké škole nebo její součásti, která uskutečňuje příslušný studijní program. Podmínky pro přijetí ke studiu nad rámec dosaženého vzdělání vymezuje § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o znění a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy

Obecné informace o přijímacím řízení

Na řadu studijních programů jsou uchazeči přijímáni na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO. Na jiné organizuje Slezská univerzita v Opavě vlastní přijímací zkoušky. Podrobné informace o přijímacím řízení se nacházejí u popisu jednotlivých fakult a programů, jsou rovněž vystaveny ve veřejné části internetových stránek fakult a vysokoškolských ústavů. S dotazy je možno se obrátit na příslušná studijní oddělení fakult a ústavů.

Na oborech, kde Slezská univerzita organizuje vlastní přijímací zkoušky, může být zkouška modifikována individuálním způsobem pro uchazeče se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu. Podmínkou je podání písemné žádosti, jejíž součástí je potvrzení ošetřujícího lékaře. Individuální úpravy musí vyplývat z handicapu uchazeče. V případě, že uchazeč požaduje modifikaci přijímací zkoušky, může se obrátit na pracovníky Poradenského centra – viz www stránky.

Studenti se specifickými potřebami, kteří absolvují přijímací zkoušky formou NSZ SCIO řeší své individuální požadavky přímo s touto společností, blíže viz www.scio.cz .

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením musí být uhrazen nejpozději v den stanovený jako termín pro podání přihlášky ke studiu - viz tyto stránky